KUL Logo

(PL)  

(PL) Opłaty

Sorry, this entry is only available in Polish and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy:

  • 80 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  • 50 zł – studia podyplomowe
  • 30 – kursy

Kandydaci zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej:

  • kandydaci z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 14.12.2017 r.

Druk wpłaty wraz z indywidualnym numerem rachunku bankowego znajduje się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym e-Rekrut w zakładce Opłata rekrutacyjna.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązują obywateli RP opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Wysokość opłat za kształcenie na studiach wyższych pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademicki 2018/2019 dostępna TUTAJ.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach doktoranckich pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 – 6 750 PLN za semestr / 13 500 PLN za rok.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Administracja – studia niestacjonarne II stopnia – I rok – 1.900 zł

e-Pedagogika – studia niestacjonarne I stopnia (e-learning) – I-III rok – 1.700 zł

e-Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia (e-learning) – I-II rok – 1.700 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne I stopnia – I – III rok – 2.300 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne II stopnia – I – II rok – 2.500 zł

Pedagogika – Stalowa Wola – studia niestacjonarne II stopnia – I-II rok – 1.900 zł

Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I – II rok – 1.950 zł, III-V rok – 1.900 zł

Prawo kanoniczne – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I-V rok – 1.900 zł

 

Opłata semestralna za przedmiot, specjalizacje i specjalności

Opłata za punkty ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym w odrębnych przepisach)

Opłata za 1 punkt ECTS    70zł

Opłata za zajęcia /secjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS

 

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzenia efektów uczenia się    50zł

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od ilości punktów ECTS zwartych w modułach kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzania efektów uczenia się zostały wskazane przez Wnioskodawcę do potwierdzenia.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS, o której mowa w pkt. dot. innych opłat

Opłata za druki

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,50 zł
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 5,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej – 7,50 zł
Opłata za wydanie indeksu – 4,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów – 60,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 90,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy – 40,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu licencjatu kościelnego – 50,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu licencjatu kościelnego – 75,00 zł

Inne opłaty

Opłata za wypis z indeksu dla byłych studentów KUL i absolwentów, którzy ukończyli studia do 31 grudnia 2001 r. – 150,00 zł
Opłata za powtarzanie przedmiotu:
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład – 300,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład – 100,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład – 200,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot to praktyki – 100,00 zł
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
Opłata za powtarzanie semestru – dla wszystkich kierunków  1 000,00 zł
dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014 i latach wcześniejszych;
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr
Opłata za powtarzanie przedmiotu:
(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych)

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład – 360,00 zł

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład – 120,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład – 240,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot to praktyki – 120,00 zł
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
Opłata za powtarzanie semestru – dla wszystkich kierunków  1 200,00 zł dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych;
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr

Opłata za różnice programowe obejmujące udział w zajęciach na studiach niestacjonarnych z zastrzeżeniem, że różnice programowe mogą być wyznaczane w przypadkach:

  • przeniesienia z innej uczelni
  • zmiany formy studiów
  • wznowienia studiów
  • przyjęcia na II kierunek studiów
  • powrotu z urlopu

jeśli różnica programowa obejmuje ćwiczenia i wykład – 180,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje tylko wykład – 60,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje zajęcia inne niż wykład – 120,00 zł
jeśli różnica programowa to praktyki – 60,00 zł
Opłata za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych w związku ze wznowieniem studiów – 1 200,00 złopłata pobierana tylko od osób wznawiających studia, które zostały skreślone z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr

Opłata za odtworzenie indeksu w przypadku jego utraty – 25,00 zł opłata za każdy odtworzony semestr


Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

§ 1 ust. 2 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne (z poźn. zm.)

§ 26 ust. 2 Regulaminu Studiów KUL

Opłata semestralna za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich

Prawo – I – IV rok – 2 300 zł

Prawo kanoniczne II-IV rok – 2 000 zł

Teologia – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej – 640 zł

Teologia – Systematic Theology – I-IV 6 000 zł

Psychologia
– I – II rok – 1 900 zł
– III – IV rok – 1 800 zł

Literaturoznawstwo (WNH), Językoznawstwo (WNH), Historia (WNH), Historia sztuki (WNH)

– I – II rok – 1 900 zł

– III – IV rok – 1 700 zł

Filozofia (grupa w języku angielskim) I – IV rok – 6 000 zł

Pozostałe kierunki studiów doktoranckich
– I – IV rok – 1 700 zł

 

Opłaty za druki

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta – 17 zł

Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta – 25,50 zł

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – 30 zł

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – 45 zł

Opłata za wydanie dyplomu doktorskiego – 120 zł

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego – 180 zł

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł


Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406 z późn. zm.)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.