KUL Logo

(PL)  

(PL) Opłaty

Sorry, this entry is only available in Polish, Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy:

 • 85 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
 • 100 zł – studia I i II stopnia na kierunki, przewidujące egzaminy wstępne
 • 150 zł – studia I stopnia na kierunku Muzykologia, sprawdzian uzdolnień artystycznych
 • 50 zł – studia podyplomowe
 • 30 – kursy

Kandydaci zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej:

 • kandydaci z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego
 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 14.12.2017 r.

Dokonać opłaty rekrutacyjnej należy poprzez konto kandydata w systemie rekrutacyjnym e-Rekrut w zakładce Opłata rekrutacyjna. Wybierając opcję „zapłać” można wpłacić online lub na wskazany rachunek bankowy (dane zostaną wysłane na e-mail kandydata).

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto wygenerowane przez system rekrutacyjny e-Rekrut dopiero po wprowadzeniu wyników matury!

Wysokość opłat za kształcenie na studiach wyższych pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademicki 2019/2020 dostępna TUTAJ.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych

e-Pedagogika – studia niestacjonarne I stopnia (e-learning) – I-III rok – 1.700 zł

e-Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia (e-learning) – I-II rok – 1.700 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne I stopnia – I – III rok – 2.300 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne II stopnia – I – II rok – 2.500 zł

Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I – II rok – 1.950 zł, III-V rok – 1.900 zł

Prawo kanoniczne – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I-V rok – 1.900 zł

Opłata semestralna za przedmiot, specjalizacje i specjalności

Opłata za punkty ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym w odrębnych przepisach)

Opłata za 1 punkt ECTS    70zł

Opłata za zajęcia /secjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzenia efektów uczenia się    50zł

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od ilości punktów ECTS zwartych w modułach kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzania efektów uczenia się zostały wskazane przez Wnioskodawcę do potwierdzenia.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS, o której mowa w pkt. dot. innych opłat.

Opłata za druki

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,50 zł
Opłata za wydanie indeksu – 4,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów – 60,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu – 20,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu licencjatu kościelnego – 50,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu licencjatu kościelnego – 75,00 zł

Inne opłaty

Opłata za powtarzanie przedmiotu:
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład – 360,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład – 120,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład – 240,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot to praktyki – 120,00 zł
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
Opłata za powtarzanie semestru – dla wszystkich kierunków  1 200,00 zł
(opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr)

Opłata za różnice programowe obejmujące udział w zajęciach na studiach niestacjonarnych z zastrzeżeniem, że różnice programowe mogą być wyznaczane w przypadkach:

 • przeniesienia z innej uczelni
 • zmiany formy studiów
 • wznowienia studiów
 • przyjęcia na II kierunek studiów
 • powrotu z urlopu

jeśli różnica programowa obejmuje ćwiczenia i wykład – 180,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje tylko wykład – 60,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje zajęcia inne niż wykład – 120,00 zł
jeśli różnica programowa to praktyki – 60,00 zł
Opłata za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych w związku ze wznowieniem studiów – 1 200,00 zł

(opłata pobierana tylko od osób wznawiających studia, które zostały skreślone z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr)