KUL Logo

(PL)  

(PL) Pielęgniarstwo

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom magistra pielęgniarstwa.

Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość:

 • świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
 • promocji i edukacji zdrowotnej,
 • działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,
 • krytycznego myślenia i badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy  społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki ukończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy: kazuistyczne opracowanie zagadnień praktycznych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Studenci pielęgniarstwa –  studia II stopnia odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 4 tygodni (160 godzin)w wybranych instytucjach:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Instytut Naukowo-Badawczy w Lublinie dr n. med. Zbigniew Kędzierski

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:

 • Pielęgniarstwo specjalistyczne
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne – praktyki

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • a) specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • b) specjalistyczną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej;

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w zakresie umiejętności potrafi:

 • a) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • b) świadczyć zindywidualizowaną opiekę w zakresie specjalistycznego pielęgniarstwa z rozszerzeniem kompetencji w zakresie profesjonalnej opieki nad ludźmi w podeszłym wieku,
 • c) przygotować chorego przewlekle do samoopieki oraz dobrać rodzaj wsparcia chorego i jego rodziny w zależności od oczekiwań,
 • d) opracowywać program edukacji zdrowotnej i zasady jego realizacji w odniesieniu do wybranego środowiska,
 • e) sprawować opiekę nad chorym w stanie zagrożenia życia, z urazem wielonarządowym oraz w stanie śpiączki,
 • f) dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dobierać i przygotowywać zlecenia na wyroby medyczne,
 • g) dokonać wyboru teorii/modelu pielęgniarstwa adekwatnie do indywidualnej sytuacji chorego oraz stosować wybrane teorie w działaniach praktycznych,
 • h) rozpoznać kulturowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej,
 • i) identyfikować cele i zadania organizacji zawodowych krajowych i międzynarodowych grupujących pielęgniarki,
 • j) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 • k) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • l) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • m) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • n) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • o) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • p) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • q) wykorzystywać zasady EBM i EBN w praktyce pielęgniarskiej,
 • r) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
 • s) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • t) poprzez znajomość teoretycznych podstaw diagnostyki psychologicznej i najczęściej stosowanych technik psychoterapeutycznych absolwent jest przygotowany do stosowania w praktyce pielęgniarskiej różnorodnych metod diagnostycznych i technik oddziaływania psychokorekcyjnego,
 • u) rozwiązywania problemów związanych ze specyfiką zadań zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych,

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w zakresie kompetencji społecznych:

 • a) ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 • b) krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 • c) rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 • d) przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 • e) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką,
 • f) przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej,
 • g) dba o wizerunek własnego zawodu.

 

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku: pielęgniarstwo, którzy na dyplomie ukończenia studiów posiadają ocenę co najmniej 3,5.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.