KUL Logo

(PL)  

(PL) Inżynieria środowiska (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zadań z zakresu inżynierii środowiska dotyczących inżynierii
  wodnej, inżynierii sanitarnej, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz
  kształtowania i ochrony środowiska. Absolwenci mogą być zatrudniani w
  firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach
  gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i
  samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
  instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem
  środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie
  Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Regionalne
  Zarządy Gospodarki Wodnej, zarządy parków narodowych i parków
  krajobrazowych, w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np.
  Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie
  wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia
  nauczycielskiego, także podstawowym i ponadpodstawowym; w firmach
  konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach
  zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii
  Europejskiej.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska uprawnia
do:

 • ubiegania się o przyjęcie: na studia doktoranckie oraz kontynuowania nauki na
  studiach podyplomowych.

Absolwent po spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) może ubiegać się o uprawnienia
budowlane do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

Istnieje możliwość odbywania staży w ramach realizowanych projektów
badawczych, aplikacyjnych lub instytucji współpracujących.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności dające mu podstawy do
projektowania oraz rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych
i organizacyjnych związanych z korzystaniem, ochroną i przekształcaniem
zasobów naturalnych ukierunkowane w jednej z dwóch specjalizacji:

 • zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
 • rekultywacja terenów zdegradowanych

Absolwent posiada umiejętność współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne
role od lidera do wykonawcy, m. in. systemowych projektów inżynierskich,
negocjacji środowiskowych. Charakteryzuje go znajomość pozatechnicznych
aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,
lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji.

Cechuje go umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z
uwzględnieniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego. Ma
przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
w odniesieniu do branży; znajomość metod planowania strategicznego.

Absolwent posiada umiejętność stosowania ilościowych metod opisu i
wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem programów komputerowych
przy opracowaniach statystycznych i projektowych.

Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać
oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i
narzędzia badań.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja – semestr zimowy 2020/2021!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska i ochrona środowiska.

Wyżęj wymienione kierunki winny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:nauki ścisłe i przyrodnicze lub nauki inżynieryjno-techniczne.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.