KUL Logo

(PL)  

(PL) Gospodarka przestrzenna

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • pracy w jednostkach administracji samorządowej jako pracownik w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją
 • pracy analityka gospodarki przestrzennej w różnych instytucjach gospodarczych lub politycznych
 • pracy w firmach konsultingowych i doradczych oraz instytucjach badawczo-rozwojowych
 • pracy jako wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora gospodarki i ochrony środowiska

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia dzięki współpracy z jednostkami zewnętrznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, aktywistami miejskimi poprzez udział: w procedurach planistycznych, wyłożeniach projektów, planów, dyskusjach publicznych, debatach, wizytach studyjnych w instytucjach, opracowywanie wniosków i uwag do planów, podejmowanie inicjatyw społecznych np. Budżet Obywatelski.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do opracowywania dokumentów planistycznych
 • opracowywania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ich rewitalizację
 • sporządzania dokumentów mających na celu ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • planowanie rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych
 • przygotowanie do zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym jednostek
 • opracowywania analiz i podejmowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej
 • prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele

 • kompetencje do pełnienia roli doradcy i negocjatora w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych, godzenia interesów różnych grup społecznych oraz w zakresie współpracy regionalnej
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole, a także koordynacji pracy różnych agend
 • umiejętność prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz kreowania wizerunku profesjonalisty

 • umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej

 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych AutoCAD 2D i 3D, Scilab, wykorzystywania systemu GIS

 • umiejętność przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzeni, analiz gospodarczych i wycen
 • umiejętność stosowania nowatorskich rozwiązań planistycznych, projektowych

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie: opracowywania projektów dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych, opracowywania dokumentacji specjalistycznych i ekspertyz
 • koordynacji interdyscyplinarnych zespołów realizujących zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami

Zasady rekrutacji

Rekrutacja od grudnia 2019 – semestr zimowy 2019/2020!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.