KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia słowiańska

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie tłumacza tekstów z zakresu ekonomii, prawa, prawa celnego w ramach dwóch języków: polskiego i wybranego języka wschodniosłowiańskiego
 • pracy w charakterze tłumacza programów audiowizualnych (w tym  dla osób w dysfunkcją wzroku) m.in. na potrzeby telewizji, festiwali filmowych
 • pracy jako asystenta w instytucjach kultury, urzędach miasta współpracujących z Rosją, Ukrainą lub Białorusią
 • zatrudnienia w charakterze specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • pracy w charakterze pilota lub tłumacza w sektorze usług turystycznych
 • podjęcia pracy w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkole doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji  tłumaczeniowej  (w wymiarze 150 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach międzynarodowych, w tym spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo-usługowych

Praktyki nadobowiązkowe

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej.
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posługuje się w mowie i piśmie językiem rosyjskim na poziomie biegłości C2 oraz językiem ukraińskim na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posiada gruntowną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i translatorską
 • sprawnie posługuje się terminologią specjalistyczną w zakresie turystyki, obsługi ruchu transgranicznego, ekonomii i prawa w wybranym języku wschodniosłowiańskim
 • posiada kompetencje w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz audiowizualnych

Absolwent:

 • płynnie komunikuje się w języku rosyjskim i ukraińskim w mowie i w piśmie w zróżnicowanych sytuacjach zawodowych, posiada kompetencje do powadzenia rozmów z klientami i partnerami rosyjskojęzycznymi oraz ukraińskojęzycznymi
 • potrafi pracować w zespole i rozumie konieczność podnoszenia własnych kompetencji przez całe życie

Absolwent:

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
 • jest przygotowany do samozatrudnienia
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

Absolwent:

 • posiada umiejętność obsługi programu tłumaczeniowego TRADOS
 •  biegle posługuje się edytorami tekstu, tworzy prezentacje PowerPoint

Absolwent:

 • potrafi dokonywać oceny i krytycznej analizy materiałów źródłowych na potrzeby pracy naukowej
 • potrafi zidentyfikować problem badawczy w zależności od typu badanego tekstu
 • potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze stosownie do typu materiału badawczego
 • samodzielnie dobiera źródła informacji, stosownie do podjętego tematu badawczego

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskiej, rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim, studiów wschodnich;

b) absolwenci innych kierunków I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.