KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

 • menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach;
 • kierownika zespołu w organizacjach różnego typu;
 • koordynatora projektów;
 • przedstawiciela handlowego.

Studia przygotowują również do podjęcia pracy w różnego rodzaju organizacjach, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, marketingu, sprzedaży itp. oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: teorii organizacji oraz zarządzania; zakładania własnej działalności gospodarczej; kierowania zespołami ludzi, realizowania funkcji personalnej, marketingu personalnego; komunikacji w organizacji; budowania struktury organizacji; podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa; zarządzania marketingowego i badań marketingowych oraz promocji i reklamy; bezpieczeństwa publicznego; zarządzania projektami; kompetencji menedżerskich i roli kierownika w organizacji; zachowań organizacyjnych i kultury organizacji; prawa pracy i ochrony własności intelektualnej; etyki; zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu; matematyki, statystyki i ekonometrii.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie zarządzania uprawnia do:

 • podjęcia pracy zawodowej,
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

obowiązkowe: wakacyjne praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin, miejsce odbywania praktyk zawodowych wybierane jest pod kątem możliwości zastosowania zdobytej kierunkowej wiedzy teoretycznej w warunkach praktyki gospodarczej oraz indywidualnego doskonalenia zawodowego w zakresie obejmującym szczególne zainteresowania studenta. Praktyki realizowane są w firmach sektora MSP, bankach , biurach rachunkowych, Urzędach Skarbowych, Urzędach Administracji Publicznej. Od roku 2016r. istnieje możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność organizacyjną: Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL; Studenckie Koło Innowacji – Transferu wiedzy do biznesu.

Staże:

Do studentów III roku skierowane są specjalne programy, w których mogą oni odbyć certyfikowane szkolenia i staże: Aktywny student, aktywny absolwent. Szkolenia certyfikowane można też odbyć jako członek Studenckiego Koła Przedsiębiorczości.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu:

 • teorii organizacji i zarządzania
 • zakładania własnej działalności gospodarczej
 • kierowania zespołami ludzi i realizowania funkcji personalnej
 • budowania struktury organizacji
 • podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa
 • zarządzania marketingowego, badań marketingowych oraz promocji i reklamy
 • bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzania projektami
 • kompetencji menedżerskich i roli kierownika w organizacji
 • zachowań organizacyjnych i kultury organizacji
 • prawa pracy i ochrony własności intelektualnej

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • potrafi wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i Internet w zakresie autoprezentacji
 • potrafi przedstawić i uargumentować własną opinię dotyczącą problemów związanych z zarządzaniem
 • potrafi w dyskusji poddać konstruktywnej krytyce proponowane rozwiązania
 • potrafi przedstawić wypracowane przez grupę stanowisko dotyczące zagadnień z dziedziny zarządzania

 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień związanych z tematyką organizacji i zarządzania
 • rozwijanie kompetencji językowych w wybranych obszarach problemowych
 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje w obszarze językowe rozwijane są poprzez:

 • uczestnictwo w lektoratach języka nowożytnego,
 • uczestnictwo w fakultatywnych wykładach w języku angielskim: strategic planning, organizational culture management, corporate social responsibility

 • umiejętność wykorzystania programów pakietu Microsoft Office
 • potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i Internet w zakresie autoprezentacji
 • umiejętność wykorzystania programu ERP Optima
 • umiejętność stworzenia strony internetowej

 • znajomość podstaw analizy statystycznej i ekonometrycznej
 • umiejętność zastosowania podstawowych metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych wspomagających proces zarządzania
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania organizacją w oparciu o analizę czynników sytuacyjnych

 • umiejętność wyboru formy prawnej działalności gospodarczej
 • umiejętność wyboru przedmiotu działalności gospodarczej
 • znajomość procedury rejestracji działalności gospodarczej
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych
 • umiejętność przygotowania biznesplanu
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność planowania w krótkiej i długiej perspektywie czasowej
 • umiejętność konstruowania struktury organizacji
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi
 • znajomość źródła i metody pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.