KUL Logo

(PL)  

(PL) Nauki o rodzinie

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w zawodzie:

 • Asystenta rodziny 341207 (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1).
 • Koordynatora pieczy zastępczej 263508.
 • Wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Opiekuna osoby starszej 341202.
 • Asystenta  osoby niepełnosprawnej 341201.
 • Specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego 63503.
 • Specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447)
 • Pracownika w agendach samorządowych ds. rodziny
 • Konsultanta w poradniach małżeńsko-rodzinnych prowadzonych przez Kościół katolicki po uzyskaniu misji kanonicznej.

Absolwenci mogą także wykorzystać zdobytą wiedzę jako konsultanci biznesowi w przygotowaniu oferty produktów i usług dla rodzin.

Tytuł zawodowy  licencjata uprawnia do:

 • podjęcia studiów II stopnia
 • kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe związane z wybraną przez studenta specjalizacją – 60 godzin

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).
 • Możliwość odbywania staży w ramach Programu ,,Najlepsi u Najlepszych”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci zdobywają kompetencje:

 • prowadzenia poradnictwa w placówkach pomocy społecznej;
 • nauczania naturalnych metod regulacji poczęć dla potrzeb poradnictwa narzeczonych i małżeństw w ramach poradnictwa parafialnego i dekanalnego na rzecz Kościoła katolickiego;
 • prowadzenia negocjacji i mediacji małżeńskich i rodzinnych;
 • prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w różnego typu placówkach świeckich i religijnych, poradnictwa w uzależnieniach czynnościowych;
 • prowadzenia poradnictwa wychowawczego na wszystkich etapach rozwojowych dziecka;
 • prowadzenia pieczy zastępczej, interwencja kryzysowa na rzecz małżeństw i rodzin;
 • podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w małżeństwie i rodzinie.

Absolwenci zdobywają także kompetencje w zakresie pieczy zastępczej:

 • wykorzystania jej prawnych aspektów;
 • realizacji zadań koordynatora pieczy zastępczej, stosowania form opieki i procedur adopcyjnych w Polsce i zagranicą;
 • wykorzystania form doboru i przygotowania rodziców zastępczych /adopcyjnych;
 • wsparcia dziecka w rodzinie migracyjnej;
 • metodyki pracy z rodziną zastępczą oraz dzieckiem i nastolatkiem przebywającym w pieczy zastępczej;
 • wykorzystania form usamodzielnienia młodzieży z rodzin zastępczych;
 • stosowania form przygotowania rodziców zastępczych.

Absolwenci zdobywają kompetencje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną wyrażające się w:

 • znajomości aspektów prawnych opieki nad osobą niesamodzielną, znajomości prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania instytucji dla osób niesamodzielnych;
 • sporządzania diagnozy potrzeb osób niesamodzielnych i jakości jej życia;
 • kompetencje do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach i stosowania dla nich różnych form edukacji;
 • znajomości polityki społecznej wobec osób starszych;
 • kompetencje do aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych;
 • wspierania duchowego rozwoju osoby starszej i niepełnosprawnej.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • pracy zespołowej na rzecz małżeństwa i rodziny;
 • audiowizualnej prezentacji problemów w ramach kierunku nauki o rodzinie w zakresie: ich opisu i rozwiązywania;
 • przedstawienia uporządkowanej argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców, na różnych etapach rozwoju osobowego;
 • zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych;
 • zaprezentowania swojej kreatywności w publicznym prezentowaniu problematyki nauk o rodzinie;
 • rozpoznawania i stosowania podstawowych strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w celu rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych.

 • Absolwent ma kompetencje w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomiki i finansów gospodarstw domowych.

 • Absolwent potrafi analizować problemy małżeństwa i rodziny z perspektywy kierunku nauk o rodzinie oraz sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk właściwych dla kierunku studiów, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie edytorstwa.

 • Absolwent potrafi poprawnie formułować problemy badawcze, dobierać wiarygodne źródła informacji do ich rozwiązania zgodnie z regułami nauk o rodzinie, potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskiwanych informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań w celu rozwiązania podjętych zadań naukowo-badawczych.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40 % wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)

c) jeden dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (30% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów.