KUL Logo

(PL)  

(PL) Inżynieria materiałowa (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • działalności inżynierskiej takiej jak: projektowanie, synteza, analiza wybranych grup materiałów, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, działalność badawczo – rozwojowa oraz po dodatkowych kursach do działalności pedagogicznej
 • pracy m.in. w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych wojska, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych

Tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek inżynieria środowiska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Możliwość uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola dla studentów tego kierunku – 300 zł miesięcznie

Praktyki:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych staży w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera studencka aktywność: działalność w ramach kół naukowych, np. Koła Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”, działalność w ramach Samorządu Studentów „Pro Bono”, AZS Stalowa Wola, duszpasterstwa akademickiego, wolontariatu itp.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W zależności od wybranej specjalizacji:

Biomateriały:

Absolwent:

 • potrafi opisać cechy fizyczne minerału; na podstawie oceny jakości materiałów potrafi ocenić ich trwałość i stopień zużycia
 • potrafi zastosować metody analizy instrumentalnej do oceny stanu i charakterystyki ilościowej materiałów
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu spalania i jego kinetyki; niekonwencjonalnych źródeł energii i pomp ciepła
 • ma podstawową wiedzę dotycząca miejsca występowania i właściwości polimerów naturalnych

Materiały kompozytowe:

Absolwent:

 • potrafi zaplanować właściwości i wytworzenie materiału oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników niezawodności z wykorzystaniem symulacji komputerowej
 • ma wiedzę z zakresu metody przygotowania powierzchni; technologii wytwarzania powłok elektrolitycznych
 • metody badania struktury powierzchni metali i powłok metalicznych
 • potrafi obsługiwać wybrane aparaty do badań struktury i własności fizycznych różnych materiałów; potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie syntezy i analizy materiałów
 • potrafi wytworzyć kształtkę ceramiczną przez spiekanie; wykonać odróbkę materiałów metalicznych; wykonać topienie metalu, operować metalem w stanie ciekłym i formować odlew; wytwarzać wyroby spiekane w postaci kształtek z materiałów metalicznych – metalurgia · proszków i cermetali; wykonać naniesioną galwanicznie powłokę; określić rolę adhezji w tworzeniu i eksploatacji materiałów kompozytowych; zaplanować i przeprowadzić syntezę nowego materiału

Absolwent:

 • potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • przygotować i przedstawić krótka prezentacje poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego

 • znajomość wybranego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • umiejętność przygotowania dobrze udokumentowanego opracowania na temat przeprowadzonych badań oraz prezentacji ustnej w języku obcym

 • wiedza z zakresu informatyki przydatna do zastosowań komputerowego wspomagania projektowania materiałowego CAMD
 • wiedza o metodach, technikach stosowanych przy rzutowaniu i przenikaniu figur płaskich i przestrzennych, z zastosowaniem ACD w 3
 • wiedza o kompilatorach i językach programowania, o technikach multimedialnych, oprogramowaniu i narzędziach internetowych, o typach danych
 • umiejętność sporządzania rysunków z wykorzystaniem technik ACD
 • wiedza o podstawowych zasadach i metodach wykonywania, zapisywania i odczytów rysunków: technicznych, maszynowych budowlanych, architektonicznych
 • podstawowych metod i techniki programowania w MATLAB-ie

Absowlent:

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę odnośnie MATLAB-a do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
 • odczytać rysunki maszynowe, architektoniczne, budowlane, geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
 • potrafi zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować proste elementy części maszyn oraz prosty obiekt budowlany
 • zrealizować w jednej z technik rysunek maszynowy lub budowlany, procesów technologicznych
 • zaprojektować układ sterowania dla danego procesu wytwarzania i analizy materiałów
 • zaprojektować i zaprogramować prostą aplikację MATLAB-a

 • absolwent posiada zdolności analityczne w zakresie projektowania, syntezy i analizy materiałów stosując takie techniki jak elektronowa mikroskopia skaningowa, fluorescencja rentgenowska, dynamiczne rozpraszanie światła

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.