KUL Logo

(PL)  

(PL) Hispanistyka

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

  • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
  • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
  • zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania specjalistycznych certyfikatów językowych sygnowanych przez madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową (certyfikaty z języka hiszpańskiego w biznesie oraz turystyce i hotelarstwie)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologii romańskiej, filologii hiszpańskiej lub iberyjskiej, oraz na historii i kierunkach pokrewnych)

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

  • praktyki studenckie w firmach polskich bądź zagranicznych

Praktyki nadobowiązkowe:

  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów  • umiejętność używania różnych rejestrów języka, umiejętność tworzenia wielu rodzajów pism formalnych i nieformalnych, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji handlowej


  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność precyzyjnego wyrażania swoich myśli i poglądów w języku hiszpańskim, w tym specjalistycznym (w hotelarstwie oraz ekonomii i finansów), umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych, umiejętność dostosowania się do kultury organizacyjnej firm i instytucji

  • znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania ekonomii, znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw

  • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji 

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.