KUL Logo

(PL)  

(PL) Hispanistyka

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

  • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
  • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie hispanistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologii romańskiej, filologii hiszpańskiej lub iberyjskiej, oraz na historii i kierunkach pokrewnych)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki:

  • obowiązkowe: praktyki studenckie – w szkołach oraz firmach polskich bądź zagranicznych;
  • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

  • będzie posiadał wysoką praktyczną znajomość języka hiszpańskiego oraz szeroką wiedzę na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego;
  • zdobędzie umiejętność wykorzystania tych kompetencji w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

  • podział pakietu zajęć z praktycznej nauki języka na specyficzne przedmioty: zintegrowane sprawności, konwersacja i leksyka, gramatyka oraz zajęcia kulturowe i cywilizacyjne pozwolą słuchaczowi na zdobycie różnych kompetencji z zakresu języka mówionego i pisanego.

Absolwent:

  • będzie legitymował się znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka hiszpańskiego ekonomii, administracji i hotelarstwa.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.