KUL Logo

(PL)  

(PL) Gospodarka przestrzenna

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia przygotowują do:

 • możliwości zatrudnienia w: biurach projektowych, sektorze prywatnym (firmy konsultingowe, deweloperskie, agencje nieruchomości, banki), administracji samorządowej, rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego, instytutach badawczych związanych z gospodarką przestrzenną

Tytuł zawodowy inżynier w zakresie gospodarki przestrzennej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe – 160 godzin
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Podczas praktyk biorą udział w procedurach planistycznych, wyłożeniach projektów planów, dyskusjach publicznych, debatach, wizytach studyjnych w instytucjach.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność kształtowania, projektowania, gospodarowania przestrzenią miast, gmin i regionów
 • programowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów miast i wsi, planowania rozwoju systemów infrastruktury przemysłowej, gospodarki nieruchomościami i gruntami oraz procesami inwestycyjnymi
 • umiejętność przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy, opracowania wytycznych i warunków technicznych, niezbędnych do przeprowadzania przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy

 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz kreowania wizerunku profesjonalisty
 • umiejętność stosowania technik mediacyjnych oraz prowadzenia procesu partycypacyjnego
 • umiejętność prowadzenia konsultacji społecznych

 • umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym na poziomie B2, w tym językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej

 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych AutoCAD 2D i 3D, Scilab, wykorzystywania systemu GIS

 • umiejętność przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzeni, analiz gospodarczych i wycen

 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie: opracowywania projektów dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych, opracowywania dokumentacji specjalistycznych i ekspertyz
 • koordynacji interdyscyplinarnych zespołów realizujących zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, matematyka, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki lub geografii.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.