KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia niderlandzka

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii niderlandzkiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia niderlandzka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Zależnie od potrzeb firm i zainteresowań studentów organizowane są, najczęściej w miesiącach letnich, indywidualne programy staży.

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez współpracę Instytutu w zakresie kursów tłumaczeniowych/biznesowy niderlandzki z Poznaniem i Wrocławiem oraz uczestnictwo w kursach językowych organizowanych przez Niderlandzką Unię Językową.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra średniego szczebla w sektorze biznesu, biurach tłumaczeń

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • umiejętność przygotowania i przed­stawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych
 • umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku niderlandzkim o charakterze ogólnym

 • znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • korzystanie z typowych komunikatorów siecio­wych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych oraz z podstawowych funkcji meto­dy zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umie­jętności badawczych w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i kultury krajów niderlandzko­języcznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

 • samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski lub język niemiecki (70% wyniku końcowego)

b) język polski (30% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub niemieckim.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.