KUL Logo

(PL)  

(PL) Ekonomia

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne pozwalające zrozumieć problemy społeczne i gospodarcze współczesnej Polski i świata.

Studia przygotowują do:

 • pracy na stanowiskach operacyjnych, wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • pracy w obszarze rachunkowości
 • podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej: księgowego, biegłego rewidenta, maklera papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego

W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji potrzebnych w pracy dziennikarza specjalizującego się w problematyce ekonomicznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie ekonomii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

UNIKATOWE ZAJĘCIA I PROGRAMY

 • możliwość udziału w wykładach otwartych pt. Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa głoszonych przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawicieli Kościoła, dyplomacji, ludzi biznesu oraz nauki z Polski i z zagranicy
 • możliwość uczestnictwa w wykładach tematycznych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, realizowanych w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, powstałego z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej
 • część zajęć programowych dodatkowo wspierana zdalnie za pomocą platformy Moodle KUL


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: wakacyjne praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin w ramach programu kształcenia w: przedsiębiorstwach sektora MSP, bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, biurach i kancelariach podatkowych, biurach rachunkowych, biurach doradztwa i obsługi prawnej, urzędach administracji publicznej, sądach, placówkach oświatowych i kulturalnych, urzędach skarbowych. Od 2016 roku studenci mają możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy o współpracy między KUL a ZUS.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz umiejętności organizacyjne, angażując się w działalność kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii KUL oraz Koła Rachunkowości i Podatków KUL. Jako członkowie kół naukowych studenci mają możliwość odbywania certyfikowanych szkoleń. Wśród przedsięwzięć kół naukowych na szczególną uwagę zasługuje mający wieloletnie tradycje Tydzień Ekonomiczny, a także Dzień Podatkowy na KUL.

Studenci ostatniego roku studiów mogą korzystać ze specjalnych programów ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy (np. Projekt Aktywny Student – Aktywny Absolwent).

Istnieje możliwość współpracy w zakresie praktyk w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, powstałego w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji KredytowejKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego i bankowości
 • znajomość podstaw prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
 • znajomość metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
 • umiejętność przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa i interpretacji jej wyników
 • rozumienie zasad handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych oraz zasad organizacji gospodarki w UE

 • przygotowanie do rozwiązywania problemów w grupie poprzez realizację zadań w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych
 • przygotowanie do samodzielnego przedstawienia wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend, w formie pisemnej i ustnej
 • przygotowanie do uczestnictwa w dyskusji poprzez udział w zajęciach konwersatoryjnych

 • Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • Student rozwija kompetencje językowe poprzez udział w fakultatywnych zajęciach w języku angielskim oraz uczestnictwo w wykładach gościnnych prowadzonych w języku obcym przez specjalistów-praktyków, przedstawicieli służby dyplomatycznej i wykładowców z zagranicy (visiting professors)

 • umiejętność samodzielnego przetwarzania danych w zakresie ich gromadzenia, analizy, wizualizacji, raportowania oraz wariantowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w analizach statystycznych
 • umiejętność samodzielnego przygotowania projektów dokumentów z zastosowaniem zaawansowanych technik edycyjnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów występujących w pracy zawodowej ekonomisty przy użyciu narzędzi informatycznych

 • umiejętność stosowania podstawowych metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych
 • umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych oraz praktycznego wykorzystania modeli ekonometrycznych
 • umiejętność przeprowadzania i interpretacji wyników analizy finansowej przedsiębiorstwa na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej
 • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych w mikro- i makroskali

 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • umiejętność opracowania biznesplanu
 • znajomość źródeł i metod pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie i dokonywania rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie
 • znajomość podstaw z zakresu zarządzania organizacją

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.