KUL Logo

(PL)  

(PL) Edytorstwo

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
 • adiustator
 • redaktor portali internetowych
 • grafik
 • animator kultury
 • broker edukacyjny
 • pracownik agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 

 • zawodowe – 120 godzin praktyk w redakcjach i wydawnictwach (cel – nabycie kompetencji w zakresie redakcji i korekty publikacji oraz projektowania publikacji)

 

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Zdobycie doświadczenia zawodowego umożliwiają tez działania w ramach Koło Naukowego Edytorów i redakcji czasopisma studenckiego „Lapsus Calami”.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie wysokich kompetencji językowych
 • umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej
 • przygotowanie publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowanie książki oraz akcydensów
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • podstawowe kompetencje w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podst. charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • umiejętność pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • znajomość współczesnych trendów w projektowaniu publikacji

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

 • Absolwent potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz A1 w zakresie innego języka nowożytnego

 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • umiejętność komputerowego składu publikacji
 • obsługa programów graficznych na potrzeby druku
 • umiejętność wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych, także online

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.