KUL Logo

(PL)  

(PL) Bezpieczeństwo narodowe

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w najważniejszych instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa
 • wykonywania zawodu: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– specjalista bezpieczeństwa społecznego i zarządzania ryzykiem

– specjalista bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej

– specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie bezpieczeństwa narodowego uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów, w tym 30 godz. wolontariatu)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Oddział Żandarmerii w Lublinie, Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
Podkarpacki Oddział Straży Granicznej, Urzędy Celne, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Świdniku,
Komendy Powiatowe Policji, Konsulaty i ambasady, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Starostwa, Urzędy Miejskie, Urzędy Gminne

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia oferuje 3 specjalności, dzięki którym nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • bezpieczeństwo społeczne i zarządzenie ryzykiem: przygotuje specjalistów zdolnych do kierowania i zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny dla potrzeb administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna: przygotuje specjalistów w zakresie właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
 • bezpieczeństwo międzynarodowe: absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie analizy zjawisk bezpieczeństwa obejmujących przestrzeń międzynarodową

 • prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie zespołem osób w sytuacjach kryzysowych
 • wiedza na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów

Absolwent

 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • posiada znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa narodowego i polityki.
 • ma możliwość uczestnictwa w wykładach fakultatywnych w języku angielskim np.:  Mediterranen Security, War, Peace and World Order, Populism in Europe

 • Znajomość podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office

 • Absolwent wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.