KUL Logo

(PL)  

(PL) Architektura krajobrazu

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL, jako druga w kraju, uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry.


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – inżynier architekt krajobrazu oraz posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

Tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe (plenery malarskie, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, itp.)
 • wakacyjne praktyki zawodowe (uczestnictwo w budowie i urządzaniu krajobrazu)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Ponadto studenci bardzo często biorą udział w szkoleniach i warsztatach poszerzających ich wiedzę zawodową oraz zainteresowania w zakresie:

np. florystyki, wikliniarstwa, fotografii, itp.

 

Na kierunku funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu, zajmujące się działalnością naukową i artystyczną.

Organizowane są happeningi, land-arty, wernisaże, spotkania z wybitnymi osobowościami.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
 • umiejętność rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
 • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych
 • umiejętność prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej

 • znajomość bieżących trendów w architekturze krajobrazu
 • umiejętność innowacyjnego stosowania ich podczas procesu projektowania

 • Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Podczas zajęć seminaryjnych student zapoznaje się z literaturą w językach obcych w zakresie specjalistycznym.

 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Photoshop, Vectorworks, ArcGIS, QGIS, FORKOME, Stella

 • umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska
 • umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.