KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia w języku polskim

Sorry, this entry is only available in Polish, Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

TERMINARZ I ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim:

5 maja – 11 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (kandydaci z maturą uzyskaną za granicą).

5 maja – 11 sierpnia 2020 r. rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

19 sierpnia 2020 r. do godz. 18.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

19 – 26 sierpnia 2020 r. – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

27 sierpnia 2020 r. – przesunięcia na liście rankingowej (II termin).

28 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

28 sierpnia – 2 września 2020 r.elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

31 sierpnia – 4 października 2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym).

31 sierpnia – 30 września 2020 r.rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Dla rejestrujących się po 30 września 2020 r. – w ciągu 5 dni od daty kwalifikacji. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim:

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

02.03. – 04.10.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja kandydatów cudzoziemców (obywateli UE).

02.03. – 02.07.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE)*.

Ważne: Dla kandydatów cudzoziemców spoza UE przedłużono rejestrację do 31 lipca 2020 r. na wybrane kierunki II stopnia, jednolite magisterskie oraz na nowe kierunki studiów I stopnia w języku angielskim!

W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może przedłużyć termin rejestracji, jednak nie później niż do 18 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL kompletu dokumentów w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Bez odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 2. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki),
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE,
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin),
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 6. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkający na terytorium RP,
 8. stypendyści programów stypendialnych NAWA.

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być przyjęta osoba posiadająca polskie świadectwo dojrzałości (maturę), maturę międzynarodową IB lub świadectwo czy inny dokument wydany za granicą i uprawniający do podjęcia w/w. studiów w kraju jego wydania. Cudzoziemców, którzy zdawali maturę za granicą, obowiązują kryteria kwalifikacji dla kandydatów z tzw. „starą maturą” (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w trybie konkursowym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom, niezależnie od miejsca uzyskania dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia. Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane wyniki zgodnie z wskazówkami i załącza skan dokumentu z wynikami egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan świadectwa dojrzałości zalegalizowanego lub opatrzonego apostille albo innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce; jeżeli świadectwo (atestat) nie zawiera wyników egzaminów maturalnych, należy dodatkowo załączyć skan dokumentu z w/w. wynikami
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu (np. karta stałego pobytu, decyzja NAWA o przyznaniu stypendium, certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1) uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (do pobrania TUTAJ) – oświadczenie powinno być poświadczone notarialnie lub podpisane osobiście w Biurze Rekrutacji KUL
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument)
 7. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów (dostępna na profilu kandydata na stronie e-Rekrut)
 2. kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubieganie się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokumenty, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. w przypadku, gdy matura uzyskana za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości (zaświadczenie takie należy złożyć do końca pierwszego semestru studiów)
 4. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL
 5. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 6. kserokopię decyzji dyrektora NAWA potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 9. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania (kandydaci na kierunki: teologia, filozofia i prawo kanoniczne)
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia lub pielęgniarstwo – skierowanie wystawia KUL)
 11. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 12. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 13. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata
 14. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie, certyfikat językowy itp.)

Ważne

 • W przypadku wyłącznie elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów kandydat cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie na studia w terminie do 30 września 2020 roku (do pobrania TUTAJ).
 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 • Świadectwo “maturalne” uzyskane za granicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów uznawane są za ważne na terytorium Polski. Dokumenty, wydane w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinny być opatrzone apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz TUTAJ. Legalizacja potwierdza autentyczność dokumentu wydanego za granicą i dotyczy krajów, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Legalizacja wydawana jest przez właściwy organ państwa (np. ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji), który odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą.
 • Jeżeli zagraniczne świadectwo wymaga uznania za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty należy złożyć wymagane dokumenty w Kuratorium Oświaty w Lublinie (pełna informacja dostępna TUTAJ).

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

 •  ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 •  kończą roczny kurs przygotowawczy;
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Studia II stopnia

TERMINARZ REKRUTACJI ZIMOWEJ 2020/2021 – kierunki architektura krajobrazu i inżynieria środowiska

 • Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim:

05.05. – 15.07.2020 – rejestracja kandydatów / złożenie dokumentów rejestracyjnych w wersji elektronicznej.

05.05. – 15.07.2020 – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego po zarejestrowaniu się kandydata i indywidualnym uzgodnieniu terminu (rozmowa przeprowadzana przez Skype).

17.07.2020 do godz. 18.00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

17 – 24.07.2020 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu i oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

27.07. – 04.10.2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc na kierunku – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym)

27.07. – 04.10.2020 – rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego po zarejestrowaniu się kandydata i indywidualnym uzgodnieniu terminu (rozmowa przeprowadzana jest przez Skype).

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu i oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów do 30.09.2020) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Dla rejestrujących się po 30 września 2020 r. – w ciągu 5 dni od daty kwalifikacji. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.


 • Terminarz rekrutacji na studia w języku angielskim:

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

02.03. – 18.09.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (obywateli UE).

02.03. – 02.07.2020 – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE)*.

Ważne: Dla kandydatów cudzoziemców spoza UE przedłużono rejestrację do 31 lipca 2020 r. na wybrane kierunki II stopnia, jednolite magisterskie oraz na nowe kierunki studiów I stopnia w języku angielskim! 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może przedłużyć termin rejestracji, jednak nie później niż do 18 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie w Biurze Rekrutacji KUL kompletu dokumentów w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji lub oświadczenia o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów do 30.09.2020 pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie.

Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 • decyzji ministra
 • decyzji administracyjnej rektora KUL

Bez odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 2. obywatele państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium RP (bez prawa starania się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki)
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE
 4. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (np. połączenia się z rodziną lub dla osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE i członków ich rodzin)
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 6. posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (art. 11a ust. 2 ustawy z dn. 7 X 1999 r. o języku polskim), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP
 8. stypendyści programów stypendialnych NAWA

Pozostali cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach odpłatności.


Warunki i tryb rekrutacji


 • Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Rekrut, a jej pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej: https://rekrut.kul.pl/rktreg.html, uzupełnienie danych osobowych, wybór kierunku/ów studiów (max. trzy kierunki), wgranie do systemu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 • Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki są dostępne w szczegółach wybranego kierunku na stronie kandydat.kul.pl).
 • Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego (z rozmowy zwolnieni są osoby, które ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego). Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem Skype po zarejestrowaniu się kandydata w indywidualnie uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji. Nieprzystąpienie do tej rozmowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia w trybie konkursowym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie (wszystkie kierunki) lub ocena z języka klasycznego na dyplomie, lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu (kierunek filologia klasyczna). Przy rejestracji w systemie e-Rekrut cudzoziemiec wprowadza wymagane oceny zgodnie z wskazówkami i załącza skan dyplomu i suplementu do dyplomu.
 • Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym. Kandydaci cudzoziemcy, którzy podejmą w/w. studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiej (odpowiedni certyfikat lub potwierdzenie ukończenia za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do załączenia w systemie e-Rekrut skanów następujących dokumentów:

 1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do kontynuacji studiów w kraju zamieszkania
 2. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem)
 3. skan Karty Polaka lub innego dokumentu (np. karta stałego pobytu, decyzja NAWA o przyznaniu stypendium, certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1) uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności (dla kandydatów, którzy posiadają taki dokument)
 4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 5. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 (dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy posiadają taki dokument)
 6. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim, którzy posiadają taki dokument – wykaz dostępny TUTAJ)

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu lub właściwym zarządzeniu Rektora, komplet dokumentów obejmujący:

 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia – ankieta osobowa ze zdjęciem – zawierające pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce (oryginał do wglądu), lub
 3. kserokopię zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, wraz z tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 4. w przypadku, gdy dyplom podlega uznaniu w trybie nostryfikacji wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych
 5. kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL
 6. kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów bez odpłatności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy kandydatów podejmujących studiów bez odpłatności)
 7. kserokopię decyzji dyrektora NAWA potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez KUL (dotyczy stypendystów programów stypendialnych NAWA)
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni (do pobrania TUTAJ)
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych)
 10. opinię duszpasterza parafii stałego zamieszkania (kandydaci na kierunek filozofia)
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (dotyczy zakwalifikowanych na kierunek biotechnologia lub pielęgniarstwo – skierowanie wystawia KUL)
 12. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (do pobrania TUTAJ)
 13. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (dotyczy kandydatów podejmujących studia na zasadach odpłatności: wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ)
 14. kolorową fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236×295 punktów w rozdzielczości 300 DPI powinna być zamieszczona na koncie rekrutacyjnym kandydata
 15. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. certyfikat językowy itp.)

Ważne

   • W przypadku wyłącznie elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów kandydat cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie na studia w terminie do 30 września 2020 roku (do pobrania TUTAJ).
   • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, uwierzytelnionym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (dostępna TUTAJ) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
   • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów uznawane są za ważne na terytorium Polski. Dokumenty, wydane w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinny być opatrzone apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz TUTAJ. Legalizacja potwierdza autentyczność dokumentu wydanego za granicą i dotyczy krajów, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Legalizacja wydawana jest przez właściwy organ państwa (np. ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji), który odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą.
   • Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w kraju należącym do UE, OECD lub państwie będącym stroną umowy o EOG (lista niżej), nie muszą nostryfikować swoich dyplomów pod warunkiem, że ich dyplomy zostały wydane przez uprawnioną szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa danego państwa. Kandydaci pochodzący z następujących państw mają ustawowe uznawanie dyplomów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
   • Kandydaci pochodzący z krajów, z którymi Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia do celów akademickich (Austria, Francja, Niemcy, Białoruś, Litwa i Ukraina) nie muszą również nostryfikować dyplomów.

Z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnieni są osoby, które:

   • ukończą polską szkołę ponadpodstawową lub szkołę za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
   • kończą roczny kurs przygotowawczy;
   • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako Obcego.

Ważne dla pozostałych kandydatów: opis sprawności językowych wymaganych na egzaminie sprawdzającym znajomość języka polskiego jest dostępny TUTAJ.

Szkoła doktorska KUL

   • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021

30.07. – 10.09.2020 – elektroniczna rejestracja kandydatów / złożenie wymaganych dokumentów

12 – 19.09.2020 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

22 – 23.09.2020 – rozmowy kwalifikacyjne

24.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

24 – 29.09.2020 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2020/2021 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2020/2021.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – nabór 2020/2021

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓW – nabór 2020/2021prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach naukowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL;
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych;
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (wzór oświadczenia promotora);
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom); w przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 9. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 10. fotografia o wymiarach 35×45 mm;
 11. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych);
 12. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 13. zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowy magistra nie odpowiada dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta;
 14. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana;
 15. tłumaczenie na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 16. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców;
 17. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ – dotyczy cudzoziemców;
 18. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 – dotyczy cudzoziemców.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie 24-29 września 2020, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginałów wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularza potwierdzającego podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowanego ze swojego konta w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.