KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania i finansów administracji publicznej
 • przybliżenie słuchaczom tematyki wdrażania rozwiązań biznesowych na grunt administracji publicznej
 • wyposażenie słuchaczy w techniki efektywnego uczestniczenia w realizacji zadań stawianych przed jednostkami samorządu terytorialnego

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zamierzają aplikować do pracy w sektorze administracji publicznej
 • pracownicy administracji publicznej, którzy chcą rozwinąć i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu administracji publicznej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Praca w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Zarządzanie konfliktem w JST
 • Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • Budżet obywatelski
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Rola administracji publicznej w zarządzaniu funduszami europejskimi  (w latach 2014-2020)
 • Powszechny model samooceny CAF
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie projektami
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Pozyskiwanie środków europejskich
 • Powszechny model samooceny CAF
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Zarządzanie konfliktem w JST
 • Technika przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych
 • Przygotowanie decyzji administracyjnych
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Profesjonalna obsługa interesanta
 • Pozyskiwanie środków europejskich
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość form i kryteriów zatrudniania pracowników samorządowych, obowiązków i uprawnień pracownika samorządowego, przeprowadzania naboru
 • znajomość modeli zarządzania kapitałem ludzkim, zasad tworzenia opisów stanowisk pracy, metod selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy, przepisy prawa pracy i zasad motywacji pracowników
 • znajomość ustroju jednostek samorządu terytorialnego, zadań gminy, powiatu i województwa, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz umiejętność implementowania zasad budżetu zadaniowego
 • posiadanie wiedzy o źródłach pozyskiwania środków na realizację projektów w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość zasad procedury modelu samooceny CAF
 • znajomość pojęć i kategorii ryzyka w administracji publicznej, zasad zarządzania ryzykiem, metod analizy ryzyka
 • znajomość terminologii używanej w rachunkowości, rozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych
 • znajomość pojęć dotyczących wartości pieniądza w czasie oraz metod oceny projektów inwestycyjnych
 • umiejętność tworzenia opisów stanowisk pracy, dobierania metod rekrutacyjnych, motywowania pracowników oraz stosowania przepisów prawa pracy
 • umiejętność samodzielnego wypełniania wniosku aplikacyjnego o fundusze na realizacje projektu
 • umiejętność zaprojektowania oraz wdrożenia systemu samooceny według CAF
 • umiejętność wdrożenia systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, oceniania, monitorowania i przeciwdziałania ryzyku
 • umiejętność stosowania przepisów dotyczących finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
 • umiejętność stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, zakładania spraw i tworzenia dokumentów zgodnie z jej zasadami
 • umiejętność przygotowania decyzji administracyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych
 • umiejętność dobierania członków zespołu i dostosowania stylu zarządzania do profilu osobowościowego
 • umiejętność zarządzania konfliktem
 • umiejętność pracy i współdziałania aktywnego w grupie
 • otwartość na współpracę i budowę relacji
 • świadomość praw i obowiązków ciążących na pracownikach samorządowych
 • otwartość na zdobywanie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy oraz na podnoszenie kwalifikacji w ramach wykonywanych obowiązków
 • posiadanie postawy otwartej na współpracę i budowę relacji
 • wykazywanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań, dążenia do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • posiadanie świadomość odpowiedzialności wiążącej się z umiejętnością prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność sprawnej i efektywnej obsługi interesanta
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność prezentowania.

Opłata za semestr: 1550 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów KUL – 5%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI