KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej są w szczególny sposób kierowane do osób pracujących w ramach administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osób, które mają zamiar podjąć taką pracę. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w szczególności praktycznym.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, tj. 180 godzin zajęć dydaktycznych:

WYKŁADY:
•  Wstęp do nauk prawnych,
•  Ustrój i zadania administracji publicznej,
•  Prawo finansowe i podatkowe w administracji publicznej,
•  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
•  Publiczne prawo gospodarcze,
•  Kontrola, kierowanie i nadzór w administracji publicznej,
•  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
•  Gospodarka komunalna,
•  Prawo karne w obszarze administracji publicznej,
•  Umowy cywilnoprawne w administracji publicznej,
•  Prawo zamówień publicznych,
•  Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
•  Prawo pracy i pragmatyki służbowe w obszarze administracji publicznej,
•  Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej.

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

•  Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej,
•  Pisma w zakresie publicznego prawa gospodarczego,
•  Pisma procesowe w zakresie prawa finansowego i podatkowego w obszarze administracji publicznej,
•  Informatyka w administracji publicznej,
•  Pisma w zakresie prawa zamówień publicznych,
•  Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji publicznej.


 
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

•  umiejętność realizowania zadań zawodowych wynikających z roli urzędnika
•  znajomość metod działania urzędów administracji publicznej
•  znajomość procedur charakterystycznych dla działania administracji publicznej
•  umiejętność funkcjonowania w strukturze administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

•  umiejętność funkcjonowania w relacjach urzędnik-petent
•  umiejętność planowania pracy urzędniczej
•  otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod obsługi klientaKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

•  umiejętność komunikowania się z petentami
•  umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowychOpłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI