KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia teologiczno-katechetyczne

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu teologii oraz psychologii, pedagogiki, dydaktyki i prowadzenia zajęć katechezy
 • uzyskanie uprawnień do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej i w szkołach branżowych I i II stopnia – nabycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciel religii i uzyskać stosowne uprawnienia
 • nauczyciele religii oraz nauczyciele innych przedmiotów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku innym niż teologia
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Wprowadzenie do Pisma  Św.
 • Nowy Testament: Ewangelie
 • Nowy Testament: Listy
 • Stary Testament: pięcioksiąg, księgi historyczne
 • Teologia dogmatyczna: protologia, eschatologia
 • Teologia dogmatyczna: chrystologia
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia
 • Teologia fundamentalna: chrystologia, eklezjologia
 • Teologia fundamentalna: religiologia
 • Teologia moralna: ogólna
 • Liturgika: Rok Liturgiczny
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika specjalna
 • Katechetyka fundamentalna
 • Katechetyka materialna
 • Metodyka katechezy
 • Dydaktyka katechezy
 • Stary Testament księgi prorockie
 • Teologia dogmatyczna: pneumatologia
 • Teologia dogmatyczna: mariologia, eklezjologia
 • Teologia dogmatyczna: ekumenizm
 • Teologia moralna: szczegółowa
 • Teologia moralna: bioetyka
 • Liturgika: sakramenty
 • Teologia duchowości wychowawców
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Historia Kościoła
 • Psychologia osobowości
 • Katechetyka szczegółowa
 • Katechetyka specjalna

ĆWICZENIA:

 • Nowy Testament: Ewangelie
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia
 • Teologia moralna: szczegółowa

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej (60 godzin)
 • Praktyki katechetyczne w szkole średniej (60 godzin)
 • Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (30 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii teologicznej i pedagogicznej
 • znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
 • znajomość zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
 • znajomość działalności instytucji kultury, orientacja we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
 • znajomość relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, procesów i zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy
 • znajomość struktur i funkcji systemu edukacji; podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, a także pastoralno-charytatywnych
 • znajomość podstawowej wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, a także katechetycznej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, katechetycznych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • umiejętność stosowania metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczno-katechetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych i multimedialnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z uczniami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych
 • umiejętność pracy w zespole; umiejętność wyznaczania i przyjmowania wspólnych celów działania; umiejętność pełnienia roli lidera w zespole
 • umiejętność aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i ewangelizacyjno-katechetyczne.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność współpracy z gronem pedagogicznym oraz z duszpasterzami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • umiejętność udziału w życiu kulturalnym i inicjowanie wydarzeń kulturalnych
 • umiejętność bycia świadkiem, wychowawcą, nauczycielem.

KWALIFIKACJE 

 • Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Opłata za semestr: 1200 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w piątek od godziny 15.00 i w sobotę przez cały dzień.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI