KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia podyplomowe w zakresie w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia nadają kwalifikacje rolnicze konieczne dla osób przejmujących gospodarstwo lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą w sektorze rolniczym. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom kwalifikacji zawodowych jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych Młody Rolnik, Modernizacja Gospodarstw Rolnych.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, 210 godzin zajęć dydaktycznych

WYKŁADY:

• Podstawy prawa i prawa rolnego
• Rachunkowość rolnicza
• Rynki rolne w Polsce i UE
• Innowacyjna ochrona roślin
• Restrukturyzacja, modernizacja i fundusze UE dla obszarów wiejskich
• Agrobiznes i rozwój obszarów wiejskich

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

• Podstawy gleboznawstwa rolniczego
• Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
• Technologia produkcji roślinnej
• Marketing artykułów rolnych
• Agroturystyka z ekologią
• Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych


 
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE
• klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie
• posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich
• posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej
• rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania
• opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa
• wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
• potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metodKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• potrafi współdziałać i pracować w grupie
• przejawia właściwą postawę etyczną
• umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• potrafi aktywnie bronić własnych poglądów
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji

INFORMATYCZNE

• umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne
• posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania

KWALIFIKACJE

nadają kwalifikacje rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109).
Absolwent potrafi odpowiedzieć na potrzeby konkurencyjnej gospodarki i aktualne tendencje w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki. Potrafi również aplikować o pomoc finansową z programów UE.Opłata za semestr: 1450 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI