KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądów powszechnych – studia finansowane ze środków UE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przez min. 70. uczestników projektu (sędziowie cywiliści i gospodarczy oraz asesorzy sądowi z wydziałów cywilnych i gospodarczych) podczas studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider), Uniwersytet Szczeciński i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Uczestnicy projektu zdobędą nową wiedzę i umiejętności z zakresu prawa cywilnego igospodarczego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zintegrowane zwiedzą pozaprawną, która jest przydatna do rozstrzygania sporów dla sędziów iasesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach projektu partnerskiego (nr POWR.02.17.00-00-0021/18-02) z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości konkursie pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów (II)” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18).

Projekt realizowany jest w okresie od 15.6.2018 r. do 30.09.2020 r.

ADRESACI:

 • sędziowie i asesorzy sądowi wydziałów cywilnych i gospodarczychsądów rejonowych, okręgowych oraz sądów apelacyjnych z apelacji lubelskiej, warszawskiej, krakowskiej i rzeszowskiej.

Na wniosek kandydata, zawarty w formularzu rekrutacyjnym, dopuszczalna jest realizacja przez niego studiów podyplomowych na uczelni partnerskiej, która nie jest właściwa terytorialnie.

PROGRAM STUDIÓW OPARTY JEST W GŁÓWNEJ MIERZE NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

KONWERSATORIA:

 • Elementy makro i mikroekonomii
 • Polskie i europejskie prawo gospodarcze
 • Zagadnienia ogólne stosowania prawa UE przez sądy polskie
 • Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finansowanie działalności gospodarczej ze środków UE
 • Elementy prawa handlowego
 • Elementy prawa podatkowego
 • Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Prawo konkurencji i własności przemysłowej
 • Rynek finansowy i kapitałowy
 • Instrumenty bankowe w działalności gospodarczej

WARSZTATY:

 • Elementy makro i mikroekonomii
 • Polskie i europejskie prawo gospodarcze
 • Polskie i europejskie prawo gospodarcze
 • Zagadnienia ogólne stosowania prawa UE przez sądy polskie
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finansowanie działalności gospodarczej ze środków UE
 • Elementy prawa handlowego
 • Elementy prawa podatkowego
 • Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Prawo konkurencji i własności przemysłowej
 • Instrumenty bankowe w działalności gospodarczej
 • Współpraca z biegłym rzeczoznawcą

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie w pogłębionym stopniu szczegółowych zagadnień  z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
 • poznanie ekonomicznych uwarunkowań zintegrowanych z wiedzą pozaprawną w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych
 • poznanie zasad stosowania prawa Unii Europejskiej w procesie orzeczniczym przez sądy
 • poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przepisy krajowe i wspólnotowe, w tym z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa podatkowego
 • poznanie podstaw funkcjonowania rynku finansowego w Polsce oraz instrumenty bankowe w działalności gospodarczej
 • poznanie zasad i metodologii sporządzania opinii przez rzeczoznawców majątkowych
 • umiejętność formułowania  i rozwiązywanie złożonych i nietypowych stanów  faktycznych, poprzez właściwe zastosowanie i interpretacje przepisów prawnych oraz zdobytej wiedzy ekonomicznej
 • umiejętność dokonania właściwego wyboru źródeł z zakresu prawa krajowego i wspólnotowego i ich właściwej interpretacji
 • umiejętność odczytywania danych oraz weryfikowania opinii rzeczoznawców pod kątem ich rzetelności, podstaw teoretycznych, sposobów motywowania formułowanych stanowisk
 • gotowość do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych, działając w interesie publicznym
 • gotowość do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, mając świadomość znaczenia rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • gotowość do rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
 • umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy – formułowania stanowiska i budowania argumentacji w oparciu o właściwe zastosowane i zinterpretowane przepisy prawne oraz zdobytą wiedzę ekonomiczną
 • umiejętność komunikacji na tematy specjalistyczne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej  ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska.

Ilość semestrów: 2 semestry

Udział w studiach jest bezpłatny – finansowanie ze środków UE. 

Limit miejsc – 23 osoby, w tym 15 miejsc na studiach zarezerwowanych jest dla kobiet, a 8 miejsc dla mężczyzn.

Organizator zapewnia wyżywienie podczas zjazdów szkoleniowych (przerwy kawowe i obiady), oraz nocleg (pomiędzy pierwszym a drugim dniem zajęć) wraz ze śniadaniem dla uczestników, których miejsce zamieszkania jest oddalone od Lublina o co najmniej 50 km. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

Warunki rekrutacji: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w studiach odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego formularza rekrutacyjnego, przesłanego na adres e-mail: centrumsp@kul.pl, w terminie do 02 września 2019 r. Formularz rekrutacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny

2. Na podstawie przesłanych przez kandydatów formularzy rekrutacyjnych, Komisja Rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe oraz listę rezerwową, przekazując informacje do kandydatów drogą mailową.

3. Warunkiem podjęcia studiów jest dostarczenie przez kandydatów, znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych na studia kompletu wymaganych dokumentów:

1) wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe – załącznik nr 2  do regulaminu rekrutacji;

2) kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe;

4) zaświadczenia o zatrudnieniu we właściwym sądzie na stanowisku sędziego, asesora sądowego oraz zgody prezesa sądu / przełożonego na udział w szkoleniu – załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji;

5) oświadczenia o specjalizacji zawodowej i dotychczasowym uczestnictwie w studiach podyplomowych lub szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego – załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji;

6) kopii orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat w zgłoszeniu uczestnictwa oświadczył, że jest osobą niepełnosprawną,

7) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji;

8) formularza danych koniecznych do wprowadzenia do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014) w zakresie uczestników objętych wsparciem w ramach projektu – załącznik nr 6 do regulaminu rekrutacji;

9) oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14 / pokój C-314

20-950 Lublin