KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo dla urzędników

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu różnych dziedzin prawa
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych urzędników administracji publicznej
 • nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania nabytej wiedzy poprzez przygotowywanie m.in. projektów decyzji administracyjnych, pism procesowych oraz umiejętności w zakresie księgowości i pozostałych kwestii kadrowo-płacowych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • osoby, które zamierzają podjąć w przyszłości pracę w administracji publicznej
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, a którzy z racji zajmowanych stanowisk stosują przepisy prawa i chcą wzbogacić i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę.

WYKŁADY:

 • Zarys prawa
 • Elementy prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i spadkowego (wykład)
 • Indywidualne prawo pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego
 • Podstawy odpowiedzialności karnej
 • Prawo i postępowanie administracyjne w systemie ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych – zarys
 • Wybrane aspekty prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa upadłościowego
 • Podstawy finansów publicznych i prawa podatkowego

ĆWICZENIA:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i spadkowego
 • Indywidualne prawo pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego
 • Prawo i postępowanie administracyjne w systemie ubezpieczeń społecznych

KONWERSATORIA:

 • Prawo urzędnicze
 • System ubezpieczeń społecznych rolników
 • Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego
 • Międzynarodowe  i unijne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Orzecznictwo SN w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Etyka urzędnicza
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • Odpowiedzialność karna urzędnika
 • Odpowiedzialność cywilna urzędnika
 • Prawna problematyka mobbingu i molestowania seksualnego w miejscu pracy
 • Ochrona danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika
 • Elementy zarządzania

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstaw wszystkich gałęzi prawa
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia rozliczeń z ZUS
 • umiejętność ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
 • umiejętność naliczania składek i świadczeń z tytułu ubezpieczeń
 • znajomość problematyki płacowej
 • umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych
 • formułowanie podstawowych pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • świadomość odpowiedzialności związanej z umiejętnością prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów
 • świadomość praw i obowiązków wynikających ze statusu urzędnika
 • umiejętność pracy w grupie

 

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: studia przeznaczone dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZASADY REKRUTACJI