KUL Logo

(PL)  

(PL) Master of Business Administration (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa. Studia doskonalące dla menadżerów i przedsiębiorców z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, prawnych aspektów działalności biznesowej oraz planowania strategicznego.

Studia MBA dają możliwość nabycia umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą, rozumienia procesów finansowych w firmie, wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego

i analizy, zastosowania najnowocześniejszych technik marketingu.

ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  wymaganych od kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa.
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
    tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, 210 godzin zajęć dydaktycznych

WYKŁADY:

Wprowadzenie do biznesu i zarządzania
Prawo gospodarcze
Rozwój Potencjału Osobistego
Negocjacje w biznesie (Negotiations in Business)
Prawne reguły funkcjonowania firm
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Financial Management (Finanse przedsiębiorstwa)
ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

Ekonomia menedżerska
Skuteczne zarządzanie projektami
Technologie i narzędzia IT w biznesie
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Rozwój kompetencji menedżerskich


 
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• rozumie rolę przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy
• zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją
• ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
• potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu
• potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu
• umie myśleć i działać strategicznie
• potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią
• potrafi świadomie zarządzać swoją karierą
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
• wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
• otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metodKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym
• zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
• przejawia właściwą postawę etyczną
• umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.

INFORMATYCZNE

• zna nowoczesną technologię teleinformatyczną związaną z prowadzeniem działalności biznesowej

KWALIFIKACJE

nadają kwalifikacje dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302).Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI