KUL Logo

(PL)  

(PL) Doradztwo kariery i przedsiębiorczości

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych, pomocy w planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej
 • zdobycie kwalifikacji do prowadzenia poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy, bezrobotnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkołach, urzędach pracy i wszystkich innych instytucjach związanych z doradztwem zawodowym
 • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających zrozumieć zagadnienia, zależności oraz uwarunkowania gospodarki rynkowej, które stanowią odniesienie dla kształtowania postaw przedsiębiorczych w kontekście wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju i radzenia sobie na rynku pracy
 • uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego oraz podstaw przedsiębiorczości.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego i klasyfikacja zawodów
 • Rynek edukacyjny w Polsce
 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej
 • Coaching i mentoring
 • Makro- i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Innowacje pedagogiczne

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Planowanie ścieżek kariery i kształcenia
 • Doradztwo i wsparcie różnych grup klientów
 • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Coaching kariery
 • Coaching zmiany
 • Narzędzia coachingowe
 • Design thinking / kreatywność
 • Radzenie sobie ze stresem i działanie skoncentrowane na rozwiązaniu
 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej
 • Metodyka przedsiębiorczości
 • Praktyka doradcy zawodowego
 • Praktyka przedsiębiorczości

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnień kształcenia przedzawodowego, zawodowego i ustawicznego,
 • znajomość podstaw teoretycznych poradnictwa zawodowego,
 • poznanie uwarunkowań rozwoju zawodowego oraz kształtowania ścieżek kariery,
 • znajomość rynku pracy, zawodów, związanych z tym wyzwań i problemów
 • poznanie warsztatu doradcy zawodowego oraz specyfiki narzędzi doradczych,
 • umiejętność prowadzenia procesu doradczego dla różnych grup odbiorców,
 • umiejętność krytycznego zastosowania wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego,
 • znajomość prawidłowości funkcjonowania rynku pracy i zatrudnienia od skali mikro do skali globalnej,
 • poznanie uwarunkowań przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście samozatrudnienia i kształtowania ścieżek kariery,
 • umiejętności z zakresu coachingu w kontekście planowania i realizowania ścieżek kariery,
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu „przedsiębiorczość”.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy doradcy zawodowego oraz nauczyciela,
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji ,
  otwartość na działania innowacyjne,
 • umiejętność motywowania do działań innowacyjnych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny z klientami/osobami radzącymi się,
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań,
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI:

 • umiejętność określenia ryzyka i problemów towarzyszących podejmowaniu działań przedsiębiorczych, warunków ich realizacji, planowania właściwych działań oraz oceny skutków ich podejmowania

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność projektowania nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

4. Warunki dodatkowe: posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI