KUL Logo

(PL)  

(PL) Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z najnowszymi wymogami
 • zdobycie wiedzy o systemie kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji publicznej oraz przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego
 • możliwość zdobycia uprawnień audytora – zgodnie z art. 286 ust. 1 lit. d ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240: „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada (…) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL jest jednostką uprawnioną do prowadzenia w/w studiów, których ukończenie oraz spełnienie innych wymagań upoważnia do wykonywania pracy w charakterze audytora wewnętrznego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy planują w przyszłości zajmować się sprawami z zakresu audytu wewnętrznego
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych i jednostek podległych, które są zobowiązane do zatrudniania audytorów wewnętrznych i przeprowadzania audytu
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Prawo urzędnicze
 • Zamówienia publiczne
 • Rodzaje  i standardy kontroli
 • Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość budżetowa
 • Finanse publiczne
 • Audyt sektora publicznego, audyt sprawozdań finansowych, audyt systemów finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Nadzór i kontrola w administracji
 • Audyt wewnętrzny
 • Etyczne aspekty pracy audytora
 • Kontrola zarządcza
 • Audyt systemów informatycznych

ĆWICZENIA:

 • Zamówienia publiczne
 • Podstawowe zasady rachunkowości sektora finansów publicznych
 • Statystyka w audycie
 • Zasady przeprowadzania audytu, metody i techniki audytu
 • Postępowanie administracyjne
 • Analizy ekonomiczne
 • Informatyka w audycie wewnętrznym
 • Planowanie w audycie wewnętrznym
 • Raportowanie w audycie wewnętrznym
 • Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i ocena pracownika
 • Controlling kadrowy
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej i korupcji

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii używanej w prawie finansowym, podatkowym, budżetowym oraz w rachunkowości
 • posiadanie podstawowej wiedzy o finansach oraz miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązanych z innymi dyscyplinami naukowymi
 • znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz zarządzania finansami jednostek administracji publicznej
 • umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w organizacjach, instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji
 • umiejętność postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność prezentowania własnego stanowiska.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programów stosowanych w audycie

Opłata za semestr: 1750 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI