KUL Logo

(PL)  

(PL) Asystent rodziny

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

CEL STUDIÓW:

 • poznanie struktury i funkcji systemu pomocy społecznej, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji pomocowych i opiekuńczych
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa rodzinnego, systemu zabezpieczenia społecznego i systemu pieczy zastępczej
 • uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania rodziny, jej przemian i możliwych dysfunkcji, w tym zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  znajomość metodyki wykonywania typowych zadań w różnych obszarach działalności pomocowej
 • zdobycie wiedzy na temat zasad i norm etycznych oraz ich uwarunkowań w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny
 • zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu: asystent rodziny.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów takich kierunków jak: socjologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Przemiany współczesnej rodziny
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Prawo rodzinne i system pieczy zastępczej
 • Instytucje i organizacje systemu pomocy rodzinie
 • Patologie i dysfunkcje życia rodzinnego
 • Psychologia rodziny dysfunkcjonalnej

ĆWICZENIA:

 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Elementy ekonomiki i organizacji gospodarstwa domowego

KONWERSATORIA:

 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Edukacja zdrowotna
 • Praca z rodziną z niepełnosprawnością
 • Praca z rodziną z problemami uzależnienia
 • Praca z rodziną z problemem przemocy domowej

WARSZTATY:

 • Interwencja kryzysowa
 • Indywidualny plan pracy z rodziną
 • Diagnoza potrzeb i problemów rodziny
 • Mediacje w rodzinie
 • Superwizja pracy asystenta rodziny

INNE:

 • Praktyka zawodowa w placówkach prowadzących pracę z rodziną (30 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność identyfikowania problemów i dysfunkcji rodziny
 • umiejętność opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym i prawnym
 • umiejętność  prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy
 • kompetencje do kształtowania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców i zachowań prozdrowotnych w rodzinie
 • umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym i organizacji gospodarstwa domowego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność planowania i projektowania działań ukierunkowanych na pomoc rodzinie z dysfunkcjami
 • umiejętność profesjonalnego zachowania się i przestrzegania zasad etyki zawodowej asystenta rodziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność oceny przydatności metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pomocowej
 • umiejętność efektywnej współpracy z instytucjami, organizacjami i specjalistami celem skutecznego pomocy rodzinie
 • umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach kryzysowych podopiecznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność samooceny własnych kompetencji oraz rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z trudnym klientem.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów i Studentów KUL – 10%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: preferowane ukończenie przynajmniej studiów I stopnia na kierunkach: socjologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie. 
ZASADY REKRUTACJI