KUL Logo

(PL)  

(PL) Analityka biznesowa

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie merytoryczne absolwentów w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i raportowania danych biznesowych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz metod statystycznych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie analityki biznesowej
 • osoby, które w ramach swojej aktywności zawodowej dokonują obróbki, przetwarzania, analizowania danych oraz wykorzystują je w procesie prognozowania, m.in. osoby pracujące (lub chcące podjąć pracę) w działach marketingu, badań i analiz rynkowych, w tym pracownicy banków, zakładów ubezpieczeń, biur maklerskich, przedstawiciele biznesu, którzy chcą usprawnić proces podejmowania decyzji oraz dla pracowników naukowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY – 56 godzin: 

 • Miejsce analityki biznesowej w organizacji
 • Prawa autorskie w pracy analityka
 • Formy organizacyjno-prawne wykonywania pracy przez analityka
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa – analiza i ocena działalności
 • Finansowe projektowanie inwestycji
 • Analiza ryzyka w biznesie
 • Metody pomiaru i zarządzania wartością przedsiębiorstwa

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – 116 godzin: 

 • Narzędzia statystyki opisowej
 • Prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • Wizualizacja i prezentacja danych biznesowych
 • Metody optymalizacyjne
 • Data Mining
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa – analiza i ocena działalności
 • Finansowe projektowanie inwestycji
 • Rozwiązania informatyczne komercyjne i darmowe w analityce biznesowej
 • Analiza ryzyka w biznesie
 • Analiza danych Big Data
 • Modelowanie biznesowe
 • Analiza e-commerce i kampanii marketingowych
 • Analiza branży i pozycji konkurencyjnej

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnień dotyczących analityki biznesowej, jej znaczenia we współczesnych organizacjach oraz trendów rozwojowych analityki biznesowej
 • znajomość metod opisu i analizy statystycznej danych biznesowych
 • umiejętność modelowania zjawisk biznesowych w oparciu o specyfikę modelowania statystycznego
 • umiejętność pozyskiwania i gromadzenia danych z odpowiednich źródeł w celu dalszego przetwarzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność podejmowania wyzwań zawodowych, w szczególności rzetelnego wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz, przestrzegania zasad etycznych związanych z wykonywanym zawodem.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się w zespole i poza nim i przekazywania swojej wiedzy również za pomocą zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz z użyciem specjalistycznej terminologii typowej dla analityki biznesowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej podczas realizacji projektu analitycznego dotyczącego wybranego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • znajomość nowoczesnych narzędzi analitycznych w prezentacji i wizualizacji danych biznesowych
 • umiejętność analizowania i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • znajomość narzędzi informatycznych służących do gromadzenia i przetwarzania danych biznesowych.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników dotyczących funkcjonowania instytucji biznesowych
 • umiejętność dokonywania oceny wartość i jakości danych biznesowych dostępnych dla przedsiębiorstwa
 • umiejętność szacowania i oceniania poziomu ryzyka w działalności biznesowej
 • umiejętność przeprowadzania symulacji procesów biznesowych.

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI