KUL Logo

(PL)  

(PL) Administracja – rejestracja stanu cywilnego

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego w szczególności dotyczącej najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz innych umiejętności z zakresu prawa administracyjnego w szczególności dotyczących stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdobycie kompetencji do realizowania zadań organów administracji publicznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Studia realizowane we współpracy merytorycznej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), wykonujący lub planujący podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Etyka urzędnicza
 • Logika prawnicza
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo urzędnicze
 • Rys historyczny rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Status kierownika USC. Zasady rejestracji stanu cywilnego. Moc dowodowa aktów stanu cywilnego i odpisów z tych aktów.
 • Zarys postępowania administracyjnego
 • Prawo wyznaniowe i zarys kościelnego prawa małżeńskiego
 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego z elementami prawa rodzinnego

ĆWICZENIA:

 • Zajęcia informatyczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego

KONWERSATORIA:

 • Administracyjna zmiana imion i nazwisk
 • Analiza autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Opłata skarbowa
 • Wstęp do prawoznawstwa i zarys prawa samorządu terytorialnego
 • Zarys prawa Unii Europejskiej. Konwersatorium z orzecznictwa trybunałów sprawiedliwości Unii
 • Europejskiej w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego
 • Konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Postępowanie prowadzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego
 • Przepisy przejściowe w nowej ustawie prawa o aktach rejestracji stanu cywilnego
 • Rejestracja zdarzeń prawnych zaistniałych zagranicą. Wybrane zagadnienia z ustawy prawo prywatne międzynarodowe
 • Rejestracja stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich. Konwencje MKSC
 • Sporządzenie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie aktu krajowego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o cudzoziemcach. Procedura i warunki nabycia statusu uchodźcy
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii z zakresu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w zakresie akt stanu cywilnego
 • posiadanie specjalistycznej wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury prowadzenia akt stanu cywilnego
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów w zakresie rejestracji stanu cywilnego
 • umiejętność właściwego analizowania i stosowania norm prawnych w obrębie poszczególnych postępowań w rejestracji stanu cywilnego
 • umiejętność prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • umiejętność rozumienia i analizowania interdyscyplinarnych zjawisk związanych z koniecznością stosowania norm prawa wyznaniowego
 • umiejętność odwoływania się do zasad ogólnych sporządzania aktów stanu cywilnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów, związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej związanej z rejestracją stany cywilnego
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność prezentowania.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programu Źródło.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI