KUL Logo

(PL)  

(PL) Administracja publiczna (Stalowa Wola)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej w zakresie administracji publicznej, w szczególności najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawa administracyjnego
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania przepisów prawnych w pracy w administracji publicznej
 • zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania w administracji i wykorzystania systemów informatycznych związanych z cyfryzacją administracji
 • zdobycie kompetencji do rozpoczęcia pracy i awansu w administracji publicznej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo pracą w administracji publicznej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z PRZEDMIOTÓW:

 • Ustrój i zadania administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Wstęp do prawa
 • Prawo publiczne gospodarcze, umowy publicznoprawne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo pracy w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym
 • Wybrane zagadnienia z prawa handlowego
 • Prawo karne w obszarze administracji publicznej
 • Prawo cywilne w administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
 • Ordynacja podatkowa, podatki i opłaty lokalne
 • System prawny i instytucjonalny UE
 • Informatyka w administracji

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii używanej w różnych obszarach administracji publicznej
 • znajomość ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zasad pracy urzędniczej
 • znajomość zasad i metod zarządzania w administracji publicznej
 • znajomość zasad postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego, prawa handlowego i prawa pracy w administracji publicznej
 • znajomość systemu instytucjonalnego i źródeł prawa Unii Europejskiej
 • umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w celach praktycznych, w tym zastosowania właściwej normy prawnej z zakresu prawa administracyjnego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
 • umiejętność sporządzenia wniosku, decyzji administracyjnej, skargi do sądu administracyjnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność pracy z interesantem oraz pracy w grupie
 • otwartość na współpracę i budowę relacji w instytucji i społeczności lokalnej, prezentowanie otwartej i życzliwej postawy
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do samokształcenia oraz realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • umiejętność terminowej i efektywnej realizacji zadań
 • umiejętność odpowiedniej oceny priorytetów
 • świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania zasad etyki zawodowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji z organami administracji i obywatelami
 • umiejętność wyjaśniania problemów merytorycznych i proceduralnych
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość obsługi standardowych aplikacji informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej, w tym systemów informacji prawnej.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI