KUL Logo

(PL)  

(PL) Teologia – liturgika

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-936.


Organizacja studiów

Instytut Liturgiki i Homiletyki prowadzi studia doktoranckie w zakresie liturgiki.
Studia specjalistyczne trwają 4 lata (8 semestrów) i składają się na nie wykłady monograficzne oraz specjalistyczne seminaria naukowe (duchowość liturgiczna, historia liturgii oraz liturgika pastoralna). Po 2 latach (4 semestrach) studiów i przedstawieniu pracy dyplomowej doktorant przystępuje do egzaminu licencjackiego. Zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 § 2 warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest uzyskanie kościelnego stopnia naukowego licentia in sacra theologia (licencjat kanoniczny).

Po uzyskaniu stopnia doktora absolwent posiada stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej – liturgika. Dodatkową specjalizację uzyskuje dzięki skoncentrowaniu się na jednej z dyscyplin naukowych (historia liturgii, teologia i duchowość liturgiczna, liturgika pastoralna).

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent uzyskuje kompetencje do wykonywania zawodu teolog liturgii – liturgista.

Uzyskuje wiedzę w zakresie:

• terminologii teologiczno-liturgicznej i szkół teologiczno-liturgicznych,

• biblijno-patrystycznych i antropologiczno-kulturowych podstaw liturgii,

• historycznego rozwoju liturgii

• teologicznej interpretacji liturgii: więzi liturgii z dogmatem, więzi liturgii z duchowością chrześcijańską, eklezjalnego wymiaru liturgii, relacji liturgii i pobożności ludowej, relacji między modlitwą liturgiczną i osobistą

• metodologicznych zasad uprawiania teologii liturgii i jej powiązań z innymi dyscyplinami teologicznymi

• teologii i liturgii sakramentów, teologii i układu roku liturgicznego,

• aktualnego prawa liturgicznego,

• zasad i rozwoju kultu świętych w tym kultu Najświętszej Maryi Panny

• genezy i rozwoju oraz systematyki ksiąg liturgicznych

• zasad adaptacji i inkulturacji liturgicznej

Uzyskuje umiejętności do prowadzenia wykładów z zakresu liturgiki.

Uzyskuje kompetencje eklezjalno-społeczne do pełnienia w środowiskach kościelnych funkcji eksperta i animatora w zakresie problematyki liturgicznej.