KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychologia (stacjonarne i niestacjonarne)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia z oceną na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż psychologia nie może ubiegać się o przyjęcie.

Uzyskanie zgody na udział w seminarium doktoranckim od potencjalnego promotora pracy doktorskiej (na wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie) oraz uzyskanie zapewnienia minimalnej liczby godzin dydaktycznych dla kandydata w ramach praktyki zawodowej.

Kwalifikacja na podstawie oceny przedstawionej pracy magisterskiej – problem, metoda, wynik (1-2 strony A4).

Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim kole naukowym i innych.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminarium doktoranckim, konwersatoriach,  wykładach obowiązkowych, wykładach monograficznych w języku angielskim oraz praktykach zawodowych polegających również na uczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Program studiów zawiera szereg unikatowych zajęciach warsztatowych w języku polskim i angielskim:

 • Publikacje naukowe i prawa autorskie
 • Paradygmaty prowadzenia badań naukowych
 • Music therapy – theoretical models and clinical applications
 • Zasady i praktyka przygotowania wniosków grantowych
 • Ilościowe metody analizy danych
 • Advances in theory and research of personality
 • Recenzowanie prac naukowych

Studenci mają również możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu z  zakresu klasycznych i zaawansowanych metod statystycznego opracowania danych.

 Doktoranci mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Analizy decyzyjnej
 • Psychologii klinicznej dorosłych
 • Psychologii osobowości
 • Psychologii pracy i organizacji
 • Psychologii procesów poznawczych
 • Psychologii rehabilitacji
 • Psychologii rodziny
 • Psychologii rozwojowej
 • Psychologii różnic indywidualnych
 • Psychologii społecznej i psychologii religii
 • Psychologii zachowań konsumenckich
 • Psychologii zdrowia i psychoterapii
 • Psychoprofilaktyki patologii społecznej
 • Rozwoju wyższych procesów psychicznych
 • Społecznej psychologii osobowości

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię psychologii oraz ma wiedzę na temat zaawansowanych metod statystycznych
 • ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, stanowiącą wynik samodzielnego integrowania teorii i koncepcji psychologicznych pochodzących z różnych dziedzin nauki
 • zna metody oceny publikacji naukowych , projektów badawczych oraz posiada orientację w zasadach finansowania badań naukowych

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi formułować problemy naukowe, zaplanować proces badawczy, dobierać lub konstruować narzędzia badawcze oraz używać zaawansowane metody statystyczne do analizy wyników
 • potrafi opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań oraz wyciągać wnioski i wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii
 • potrafi prowadzić poprawne metodologicznie zajęcia dydaktyczne stosując nowoczesne techniki dydaktyczne
 • posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania zadań związanych z uprawianiem nauki: praca nauczyciela, wykładowcy, uczestnika publicznych wystąpień
 • dostrzega potrzebę popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii, dba o prestiż zawodu psychologa
 • jest gotów do współpracy naukowej z ekspertami z różnych dziedzin