KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo kanoniczne (stacjonarne)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo kanoniczne i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz posiadająca dyplom licencjata prawa kanonicznego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium.

Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:

 • wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
 • oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium doktoranckie,
 • rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie motywacji do podjęcia studiów, zamierzeń naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-723.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych i fakultatywnych, konwersatoriach oraz praktykach zawodowych polegających również na współuczestnictwie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Historia prawa kanonicznego
 • Kościelne prawo karne – doktoranckie
 • Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne
 • Kościelne prawo procesowe – doktoranckie
 • Kościelne prawo publiczne i konstytucyjne
 • Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego – doktoranckie
 • Prawo kanonizacyjne
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich dla doktorantów
 • Prawo niekatolickich wspólnot religijnych
 • Prawo o sakramentach świętych
 • Prawo rzymskie

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie w sposób wszechstronny rolę prawa w społeczeństwie i kulturze oraz najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze z zakresu nauk prawnych,
 • zna specjalistyczną terminologię z zakresu prawa/ prawa konicznego w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny,
 • jest zaawansowany w metodyce i metodologi prowadzenia badań naukowych,
 • zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,

UMIEJĘTNOŚCI

 • samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze,
 • prowadzi działalność ekspercką, uczestniczy w debatach naukowych oraz konsultacjach w języku polskim i języku obcym z ekspertami z zakresu wybranej subdyscypliny,
 • pisze prace i wygłasza referaty w języku polskim i obcym, stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny,
 • podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień prawniczych w Polsce, Unii Europejskiej i w innych systemach prawnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do uczestnictwa w życiu naukowym i przygotowywania projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za stan prawa jako dyscypliny naukowej oraz za stan znajomości istotnych zagadnień prawnych w społeczeństwie,
 • rozumie potrzebę udoskonalania etosu wspólnoty naukowej, poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów etycznych.