KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogikaoceną na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku niż pedagogika, po przyjęciu na studia doktoranckie, ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Społecznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały własny projekt badawczy, w formie pisemnej, którym może być rozwinięcie pracy magisterskiej lub zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.

Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:

 • wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
 • oceny projektu badawczego.
Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim kole naukowym i innych.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, zajęciach obowiązkowych, wykładach do wyboru, praktykach zawodowych polegających również na uczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Biografistyka pedagogiczna
 • Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie
 • Instytucje oświatowe
 • Pedagogika chrześcijańska
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika personalistyczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika rodziny w teorii i praktyce
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika szkolna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Psychopedagogika rodziny
 • Współczesne problemy pedagogiki i wychowania

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk pedagogicznych , jej współczesnych problemów i osiągnięć oraz szczegółową wiedzę w zakresie środowisk wychowujących, instytucji oświatowych i interpretowani ich celów, zadań i działalności w interdyscyplinarnej perspektywie
 • ma zaawansowaną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
 • zna metodykę i nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim

UMIEJĘTNOŚCI

 • posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych, krytycznej analizy i oceny oraz interpretacji wyników; potrafi dokumentować wyniki własnych badań i popularyzować je w różnego typu publikacjach naukowych oraz w ramach czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych i oświatowych
 • potrafi zaprojektować i w sposób innowacyjny zrealizować proces wychowawczo- dydaktyczny posługując się wiedzą w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • ma przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • rozumie potrzebę doskonalenia etosu wspólnoty naukowej
 • jest przekonana o sensie, wartości, potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
 • jest świadoma odpowiedzialności w stosowaniu badań naukowych – ilościowych i jakościowych; dostrzega aksjologiczny i moralny wymiar działalności badawczej i poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.