KUL Logo

Teologia pastoralna (praktyczna)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-913.


Organizacja studiów

Studia doktoranckie na Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL trwają cztery lata i podzielone są na dwa cykle. 

  • W ciągu pierwszych dwóch lat doktoranci zapoznają się z problematyką teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej, teologią charytatywną, kariologią, socjologią religii oraz teorią i organizacją duszpasterstwa. Etap ten zakończony jest egzaminem licencjackim (tzw. licencjat kościelny, który jest warunkiem koniecznym do wszczęcia przewodu doktorskiego z teologii).
  • Kolejne dwa lata studiów to czas przeznaczony na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Studenci Specjalizacji Teologii Praktycznej mają do wyboru następujące seminaria doktoranckie:

  • teologia pastoralna ogólna,
  • organizacja duszpasterstwa,
  • teologia charytatywna,
  • socjologia religii.

 

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Specjalizacja z Teologii Praktycznej zapewnia szerokie kompetencje w zakresie problematyki teologii pastoralnej, a szczególnie w zakresie teorii duszpasterstwa zwyczajnego oraz różnych form duszpasterstwa nadzwyczajnego.

Ponadto studia te dają przyszłym doktorom teologii pastoralnej wiedzę pogłębioną, dobrze uzasadnioną i szerszą niż tylko specjalistyczną, ściśle związaną z tematem rozprawy doktorskiej. Nieocenioną wartość mają również umiejętności naukowo-praktyczne i organizacyjne, jakie studenci wynoszą z uczestnictwa w seminariach, konwersatoriach i organizowanych sympozjach naukowych.

Absolwent studiów doktoranckich może:

  • znaleźć zatrudnienie jako wykładowca teologii pastoralnej w wyższych uczelniach (wydziałach teologicznych, seminariach duchownych, instytutach teologicznych)
  • podjąć funkcje kierownicze w agendach kurii diecezjalnych i zakonnych
  • być moderatorem różnych form duszpasterstwa specjalnego i specjalistycznego
  • organizować grupy religijne, stowarzyszenia chrześcijańskie i wspólnoty eklezjalne