KUL Logo

Teologia-homiletyka

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata


O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-937.Organizacja studiów

Instytut Liturgiki i Homiletyki prowadzi studia doktoranckie w zakresie homiletyki.
Studia specjalistyczne trwają 4 lata (8 semestrów). Składają się na nie wykłady monograficzne, konwersatoria, ćwiczenia oraz specjalistyczne seminaria naukowe zorganizowane w sześciu modułach programowych:

 • homiletyka materialna,
 • homiletyka fundamentalna,
 • homiletyka formalna,
 • homiletyka szczegółowa,
 • ewangelizacja,
 • metodyka badań naukowych.

Po 2 latach (4 semestrach) studiów i przedstawieniu pracy dyplomowej doktorant przystępuje do egzaminu licencjackiego.

Po uzyskaniu stopnia doktora absolwent posiada stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej – homiletyka. Dodatkową specjalizację uzyskuje dzięki skoncentrowaniu się na jednym z obszarów badań: homiletyka, ewangelizacja, teoria komunikacji, przepowiadanie w mediach.

PLAN STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent uzyskuje kompetencje do wykonywania zawodu teolog przepowiadania i ewangelizacji.

Uzyskuje wiedzę w zakresie:

 •  terminologii homiletycznej oraz aktualnych kierunków rozwoju homiletyki,
 • metodologicznych zasad uprawiania homiletyki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami teologicznymi,
 • teologicznych podstaw przepowiadania słowa Bożego w Kościele oraz historii kaznodziejstwa,
 • metodologicznej pracy nad źródłami przepowiadania, w tym głównie hermeneutyki Lekcjonarza mszalnego
 • aktualizacji treści przepowiadania we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych,
 • teologicznych podstaw posłannictwa kaznodziei, jego funkcji oraz kompetencji,
 • preewangelizacji, ewangelizacji oraz nowej ewangelizacji,
 • typów, form, rodzajów oraz modeli współczesnego przepowiadania,
 • przepowiadania słowa Bożego poprzez środki społecznego przekazu,
 • stylów i podstawowych zasad retoryki, retoryki tekstu mówionego, retoryki tekstu pisanego, retoryki elokucyjnej, sztuki argumentacji
 • zasad, modeli i struktury aktu komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji społecznej,
 • procesu komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej; kodowania informacji; zakłóceń i błędów komunikacyjnych,
 • technik ćwiczenia twórczości.

Uzyskuje umiejętności do prowadzenia wykładów z zakresu homiletyki.

Uzyskuje kompetencje eklezjalno-społeczne do skutecznego wykonywania posługi słowa Bożego; do podejmowania zadań związanych z duchem nowej ewangelizacji; do pełnienia funkcji eksperta i animatora w zakresie realizacji funkcji prorockiej w Kościele.