KUL Logo

Socjologia (stacjonarne i niestacjonarne)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich z oceną na dyplomie co najmniej 4.0.

Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku niż socjologia, po przyjęciu na studia doktoranckie, ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Społecznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały własny projekt badawczy, w formie pisemnej, którym może być rozwinięcie pracy magisterskiej lub zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.

Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:

 • wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
 • oceny projektu badawczego.
Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim kole naukowym i innych.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, zajęciach obowiązkowych, wykładach do wyboru, zajęciach w języku angielskim, praktykach zawodowych polegających również na uczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w ramach studiów trzeciego stopnia pozwalają nie tylko na przyswojenie kompetencji specjalistycznych z zakresu poszczególnych subdyscyplin socjologii oraz fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji, ale także umożliwiają przyswojenie kompetencji związanych z kreatywnością i innowacyjnym sposobem myślenia z zakresu przedsiębiorczości, współpracy z firmami, samozatrudnienia, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia negocjacji, organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole, wystąpień publicznych; pozwalają na transferowanie wyników prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Antropologii społecznej
 • Filozofii społecznej
 • Katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki
 • Mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych
 • Socjologii grup etnicznych
 • Socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
 • Socjologii moralności
 • Socjologii partycypacji społecznej
 • Socjologii prawa i prawa człowieka

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu socjologii i roli socjologa w społeczeństwie oraz w zakresie subdyscyplin socjologicznych w obszarze których przygotowuje doktorat
 • zna gruntownie specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwości socjologii na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i trans-dyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin
 • zna specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny socjologicznej

UMIEJĘTNOŚCI

 • samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze respektując naukowe rygory metodologiczne
 • pisze prace naukowe i wygłasza referaty w języku polskim i obcym, wnosząc twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny socjologicznej
 • poddaje swoje osiągnięcia dyskusji naukowej, ocenie eksperckiej i procedurom recenzyjnym, między innymi podczas organizowanych w Instytucie Socjologii KUL Ogólnopolskich Sympozjów Doktorantów Socjologii (OSDS), z udziałem doktorantów oraz profesorów-mistrzów z ośrodków naukowych z całej Polski, którzy recenzują każdy przedłożony referat
 • podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień socjologicznych z innymi specjalistami i ze społeczeństwem
 • posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowymi technikami umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim
 • potrafi czynnie uczestniczyć w organizacji życia naukowego, konferencji i sympozjów i działaniach na rzecz upowszechniania wyników badań naukowych
 • efektywnie współdziała w zespołach powoływanych do wyżej wymienionych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do uczestnictwa w życiu naukowym i przygotowywania projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych
 • nabywa przekonania o znaczeniu uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijając i pogłębiając świadomość znaczenia badań socjologicznych dla budowy struktur społecznych i relacji międzyludzkich oraz angażując się w rozwiązywanie problemów społecznych
 • poczuwa się do odpowiedzialności za stan socjologii jako dyscypliny naukowej oraz za stan świadomości socjologicznej w społeczeństwie