KUL Logo

Psychologia (stacjonarne i niestacjonarne)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia z oceną na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż psychologia nie może ubiegać się o przyjęcie.

Uzyskanie zgody na udział w seminarium doktoranckim od potencjalnego promotora pracy doktorskiej (na wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie) oraz uzyskanie zapewnienia minimalnej liczby godzin dydaktycznych dla kandydata w ramach praktyki zawodowej.

Kwalifikacja na podstawie oceny przedstawionej pracy magisterskiej – problem, metoda, wynik (1-2 strony A4).

Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim kole naukowym i innych.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminarium doktoranckim, konwersatoriach i wykładach obowiązkowych, warsztatach: między innymi z zakresu prawa autorskiego, analizy danych i przygotowania wniosków granatowych, wykładach monograficznych w języku angielskim oraz praktykach zawodowych polegających również na uczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

W roku 2017/2018 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Analizy decyzyjnej
 • Psychologii klinicznej dorosłych
 • Psychologii osobowości
 • Psychologii pracy i organizacji
 • Psychologii procesów poznawczych
 • Psychologii rehabilitacji
 • Psychologii rodziny
 • Psychologii rozwojowej
 • Psychologii różnic indywidualnych
 • Psychologii społecznej i psychologii religii
 • Psychologii zachowań konsumenckich
 • Psychologii zdrowia i psychoterapii
 • Psychoprofilaktyki patologii społecznej
 • Rozwoju wyższych procesów psychicznych
 • Społecznej psychologii osobowości

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię psychologii oraz ma wiedzę na temat zaawansowanych metod statystycznych
 • ma ugruntowaną wiedzę interdyscyplinarną, stanowiącą wynik samodzielnego integrowania teorii i koncepcji psychologicznych pochodzących z różnych dziedzin nauki
 • zna metody oceny publikacji naukowych , projektów badawczych oraz posiada orientację w zasadach finansowania badań naukowych

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi formułować problemy naukowe, zaplanować proces badawczy, dobierać lub konstruować narzędzia badawcze oraz używać zaawansowane metody statystyczne do analizy wyników
 • potrafi opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań oraz wyciągać wnioski i wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii
 • potrafi prowadzić poprawne metodologicznie zajęcia dydaktyczne stosując nowoczesne techniki dydaktyczne
 • posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania zadań związanych z uprawianiem nauki: praca nauczyciela, wykładowcy, uczestnika publicznych wystąpień
 • dostrzega potrzebę popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii, dba o prestiż zawodu psychologa
 • jest gotów do współpracy naukowej z ekspertami z różnych dziedzin