KUL Logo

Prawo (stacjonarne i niestacjonarne)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4.
Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4, może ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem posiadania trzech publikacji naukowych z dziedziny prawa oraz z obowiązkiem zaliczenia głównych przedmiotów danej specjalności w liczbie i terminie określonym przez Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i zatwierdzonym przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium.

Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:

 • wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie);
 • oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium doktoranckie;
 • rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie motywacji do podjęcia studiów, zamierzeń naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali C-723.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych i fakultatywnych, konwersatoriach i wykładach monograficznych oraz praktykach zawodowych polegających również na współuczestnictwie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Doktoranci w trakcie studiów mają możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego finansowanego z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać następujące seminarium:

•Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe

•Historia administracji

•Historia prawa

•Historia ustroju i prawa Polski

•Postępowanie cywilne

•Prawa człowieka

•Prawne aspekty polityki regionalnej i społecznej

•Prawo administracyjne

•Prawo cywilne

•Prawo finansowe

•Prawo handlowe

•Prawo karne

•Prawo karne procesowe

•Prawo karne wykonawcze

•Prawo konstytucyjne

•Prawo ochrony środowiska

•Prawo oświatowe

•Prawo polubownego rozwiązywania sporów

•Prawo publiczne gospodarcze

•Prawo publiczne w systemie common law

•Prawo rodzinne

•Prawo rzymskie

•Prawo samorządu terytorialnego

•Prawo wyznaniowe

•Teoria i filozofia prawa

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA

 • zna i rozumie w sposób wszechstronny rolę prawa w społeczeństwie i kulturze oraz najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze z zakresu nauk prawnych,
 • zna specjalistyczną terminologię z zakresu prawaw języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny,
 • jest zaawansowany w metodyce i metodologi prowadzenia badań naukowych,
 • zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,

UMIEJĘTNOŚCI

 • samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze,
 • prowadzi działalność ekspercką, uczestniczy w debatach naukowych oraz konsultacjach w języku polskim i języku obcym z ekspertami z zakresu wybranej subdyscypliny,
 • pisze prace i wygłasza referaty w języku polskim i obcym, stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny,
 • podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień prawniczych w Polsce, Unii Europejskiej i w innych systemach prawnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do uczestnictwa w życiu naukowym i przygotowywania projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych,
 • poczuwa się do odpowiedzialności za stan prawa jako dyscypliny naukowej oraz za stan znajomości istotnych zagadnień prawnych w społeczeństwie,
 • rozumie potrzebę udoskonalania etosu wspólnoty naukowej, poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów etycznych.