KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Organizacja studiów

Studia doktoranckie są studiami niestacjonarnymi. Promotor ustala z doktorantami specjalny tryb studiów bądź spotkania indywidualne. Doktoranci włączani są w prace badawcze katedry naukowej, zgodnie z jej profilem badań

Kierunek muzykologia w Instytucie Muzykologii KUL prowadzony jest w ramach czterech katedr:
– Katedra Polifonii Religijnej
– Katedra Etnomuzykologi i Hymnologii
– Katedra Instrumentologii

Specjalizacja muzyka liturgiczna realizowana jest przez Katedrę Dydaktyki Muzycznej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Potencjał kompetencyjny

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie muzykologii otrzymuje:

  • merytoryczne przygotowanie do profesjonalnej pracy naukowej i badawczej w zakresie teorii, historii i kultury muzycznej
  • merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie muzykologa-badacza kultury muzycznej
  • merytoryczne przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego prowadzenia badań muzykologicznych na poziomie profesjonalnym
  • merytoryczne przygotowanie do kreowania swojej osoby i prezentowania kwalifikacji na rynku pracy w oparciu o zdobytą wiedzę, m. in. poszerzona wiedza z zakresu przedmiotów muzycznych stanowiąca merytoryczną podstawę do kreatywnej autoprezentacji w poszukiwaniu pracy w zawodzie muzykologa
  • merytoryczne przygotowanie do nawiązywania współpracy ukierunkowanej na działalność naukową i artystyczną. Uporządkowana wiedza w zakresie komunikacji interpersonalnej będąca podstawą do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera
  • merytoryczne przygotowanie do wystąpień publicznych, m.in. poszerzona wiedza z zakresu przedmiotowego prowadzonych badań i publicznego prezentowania ich wyników. ora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego
  • merytoryczne przygotowanie do kreatywności i innowacyjnego sposobu myślenia, m.in. poszerzona wiedza na temat metod współczesnych badawczych muzykologii pozwalająca na kreatywność i innowacyjny sposób myślenia w pracy muzykologia