KUL Logo

Literaturoznawstwo (stacjonarne)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata


O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku: filologia angielska lub pokrewnym z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie C2 i ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-203.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku: filologia germańska lub pokrewnym z udokumentowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie C2 i ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku nie może ubiegać się o przyjęcie.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-203.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów filologia klasyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku w obszarze nauk humanistycznych (filologia polska, neofilologie, historia, historia sztuki, filozofia), teologia lub prawo ze średnią ze studiów co najmniej 4,51 może ubiegać się o przyjęcie po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia klasyczna z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie lub licencjackie w zakresie filologii klasycznej w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię kierownika pracy dyplomowej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-204.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów filologia polska i uzyskała tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku i ze średnią ze studiów co najmniej 4,51, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku lub w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-204. Schemat rozmowy kwalifikacyjnej

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia romańska lub pokrewny z udokumentowaną znajomością języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie C2 i ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-203.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie humanistyczne i posiada zaawansowaną znajomość języka wschodniosłowiańskiego (poziom C2), potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem językowym oraz uzyskała tytuł zawodowy magistra, ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-203.Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów literaturoznawczych uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych, konserwatoriach, praktykach zawodowych oraz wybierają zajęcia z puli zajęć do wyboru.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych
 • Edytorstwo i tekstologia
 • Krytyka literacka
 • Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej
 • Literatura i filologia
 • Literatura, język i kultura starożytnej Grecji
 • Literatura lat 1863-1918
 • Literatura łacińska chrześcijańskiego antyku i wczesnego średniowiecza
 • Literatura staropolska
 • Literatura w społecznych kontekstach
 • Literaturoznawstwo
 • Literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie
 • Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty
 • Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku
 • Poetyka i tradycja. Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i religii
 • Teoria i filozofia literatury

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej,
 • zna terminologię literaturoznawczą w językach właściwych dla poszczególnych filologii na poziomie rozszerzonym,
 • zna i stosuje różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym, w tym rejestr języka akademickiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów trzeciego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka ojczystego i języka właściwego dla wybranej przez siebie filologii w zakresie potrzebnym do studiów literaturoznawczych,
 • posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w obrębie kierunku Literaturoznawstwo,
 • potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną różnych formach (streszczenie, recenzja, artykuł naukowy),
 • potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych oraz wystąpienia ustne w języku ojczystym i języku właściwym dla wybranej filologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest gotów do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
 • potrafi inspirować i organizować proces uczenia się i prowadzenia badań naukowych przez inne osoby,
 • systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego.