KUL Logo

Językoznawstwo (stacjonarne i niestacjonarne)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów filologia angielska i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku nie może ubiegać się o przyjęcie.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów filologia germańska i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku nie może ubiegać się o przyjęcie.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów filologia klasyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku w obszarze nauk humanistycznych (filologia polska, neofilologie, historia, historia sztuki, filozofia), teologia lub prawo z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 może ubiegać się o przyjęcie po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia klasyczna z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie lub licencjackie w zakresie filologii klasycznej w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię kierownika pracy dyplomowej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów filologia polska i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku lub w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia romańska lub pokrewny z udokumentowaną znajomością języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie C2 i z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie humanistyczne i posiada zaawansowaną znajomość języka wschodniosłowiańskiego (poziom C2), potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem językowym oraz uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały, opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów językoznawczych uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych, konserwatoriach, praktykach zawodowych oraz wybierają zajęcia z puli zajęć do wyboru.

W roku 2017/2018 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Dawne i nowe w języku
 • Językoznawstwo
 • Językoznawstwo
 • Językoznawstwo historyczne
 • Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie
 • Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków)
 • Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
 • Kierunki we współczesnej składni generatywnej
 • Komunikacja interkulturowa w przekładzie
 • Morfologia

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (niestacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w kategorii:

WIEDZA:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu Językoznawstwa w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Językoznawstwa jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej,
 • zna terminologię językoznawczą w językach właściwych dla poszczególnych filologii na poziomie rozszerzony,
 • zna i stosuje różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym, w tym rejestr języka akademickiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów trzeciego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka ojczystego i języka właściwego dla wybranej przez siebie filologii w zakresie potrzebnym do studiów językoznawczych,
 • posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w obrębie kierunku językoznawstwo,
 • potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną różnych formach (streszczenie, recenzja, artykuł naukowy),
 • potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych oraz wystąpienia ustne w języku ojczystym i języku właściwym dla wybranej filologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest gotów ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
 • potrafi inspirować i organizować proces uczenia się i prowadzenia badań naukowych przez inne osoby,
 • systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego.