KUL Logo

Historia (stacjonarne)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Profil kandydata

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów historia i uzyskała tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51. 

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku  ze średnią ze studiów co najmniej 4,51, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku lub w innej szkole wyższej, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 17 września 2018 r., godz. 10.00, sala CN-202.


Organizacja studiów

Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia uczestniczą cyklicznie w seminariach doktoranckich, wykładach obowiązkowych, konserwatoriach, praktykach zawodowych oraz wybierają zajęcia z puli zajęć do wyboru.

W roku 2018/2019 doktoranci pierwszego roku zgodnie z planem studiów mogą wybrać seminarium z zakresu:

 • Archiwistyka i historia nowożytna
 • Dzieje i kultura Europy XIV-XVI wieku
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Historia historiografii i dzieje kultury
 • Historia kultury, polityki i stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku
 • Historia powszechna i Polski XVI-XVIII wieku
 • Historia społeczno-polityczna XIX i XX wieku
 • Historia starożytna i dzieje Bizancjum
 • Historia wojskowości
 • Historia XIX i XX wieku
 • Historia XIX wieku
 • Historia XX wieku
 • Kultura średniowieczna i wczesnonowożytna
 • Najnowsza historia powszechna i Polski
 • Nauki pomocnicze historii
 • Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej
 • Przestrzeń społeczna i religijna Europy nowożytnej

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW (stacjonarne)


Potencjał kompetencyjny

Doktorant uzyskuje wybrane efekty kształcenia w zakresie:

WIEDZA:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej,
 • zna terminologię historyczną i historiograficzną w przynajmniej jednym języku obcym na poziomie rozszerzonym,
 • ma pogłębioną, szczegółową wiedzę prowadząca do specjalizacji z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin właściwych dla kierunku historia.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów trzeciego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka ojczystego i przynajmniej jednego języka obcego w zakresie potrzebnym do studiów historycznych,
 • posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w obrębie kierunku,
 • potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną różnych formach (streszczenie, recenzja, artykuł naukowy),
 • potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych oraz wystąpienia ustne w języku ojczystym i język,
 • potrafi dobrać metody i konstruować narzędzie badawcze, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest gotów do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
 • potrafi inspirować i organizować proces uczenia się i prowadzenia badań naukowych przez inne osoby,
 • stosuje metodologię badań w studiowanych dziedzinach historii oraz stosuje rozwiązania proponowane w dysertacji doktorskiej jako narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów w życiu zawodowym i społecznym,
 • systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego.