KUL Logo

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia – od 3 stycznia do 20 lutego 2019 r.

Rekrutacja zimowa na rok akademicki 2018/2019 prowadzona jest w trybie wolnym tj. według kolejności zgłoszeń

na następujące kierunki:

1. Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk: przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, sztuki.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

2. Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk: przyrodniczych, technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

3. Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie co najmniej jednego dyplomu: w obszarze nauk technicznych, w obszarze nauk przyrodniczych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

Wymagane dokumenty składane podczas rejestracji:

1. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej, który są obowiązani okazać w biurze rekrutacji.

2. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia poza KUL składają w biurze rekrutacji:

  •  kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty składane przez zakwalifikowanych na studia:

  Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów w odpowiednim dziekanacie obejmujący:

 

  1.  formularz dla osób zakwalifikowanych na studia,
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich I stopnia wraz z suplementem – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię, notariusza bądź urzędowo,
  3. 1 kolorową fotografię bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującym przy wydawaniu dowodów osobistych),
  4. wypełnioną okładkę na dokumenty – okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty lub w biurze rekrutacji,
  5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego dokumentu.