KUL Logo

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Rejestracja kandydatów na studia:

  • nowa matura 4 kwietnia – 6 lipca 2017 r.
  • stara matur 4 kwietnia – 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie nastąpi 13 lipca 2017 r. (I termin).

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Jeśli są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne odbędą się one 11 lipca 2017 r. o godz. 10.00.

Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 14-19 lipca 2017 r. w dziekanacie Wydziału komplet dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w następujących terminach:

21 lipca – posiedzenia komisji wydziałowych (II termin)

21 lipca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w II terminie

24–26 lipca – potwierdzenie podjęcia studiów (dla osób zakwalifikowanych w II terminie)

27 lipca – posiedzenia komisji wydziałowych (III termin)

27 lipca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych w III terminie

28 lipca–3 sierpnia – potwierdzenie podjęcia studiów (dla osób zakwalifikowanych w III terminie)