KUL Logo

Studia w języku angielskim – od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

od 2  marca – do 18 września 2020 r. – rejestracja kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców (obywateli UE)

od 2  marca – do 2 lipca 2020 r. – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE)*

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie.

 

*W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może przedłużyć termin rejestracji, jednak nie później niż do 18 września 2020 r.