KUL Logo

Studia w języku angielskim – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim odbywa się w trybie wolnym.

od 2  marca – do 4 października 2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców (obywateli UE)

od 2  marca – do 2 lipca 2020 r. – rejestracja kandydatów cudzoziemców (spoza UE)*

Ważne: Dla kandydatów cudzoziemców spoza UE przedłużono rejestrację do 31 lipca 2020 r. na wybrane kierunki II stopnia, jednolite magisterskie oraz na nowe kierunki studiów I stopnia w języku angielskim!

* W uzasadnionych przypadkach na wniosek kandydata Rektor może przedłużyć termin rejestracji, jednak nie później niż do 18 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego następuje po spełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa lub dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 30 września 2020 r. – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.

Dla cudzoziemców decyzja o przyjęciu na studia jest przygotowywana w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów, a termin elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów jest ustalany indywidualnie (nie później niż w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego).