KUL Logo

Studia drugiego stopnia w języku polskim – nabór konkursowy dla obywateli Polski!

05.05. – 15.07.2021 – rejestracja elektroniczna kandydatów obywateli Polski (I nabór konkursowy)

20.07.2021, g. 15:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 – 23.07.2021elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej infromacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

01-08.10.2021 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.