KUL Logo

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim

7 maja – 1 lipca 2019 r. – rejestracja kandydatów na studia (stara matura i matura uzyskana za granicą).

7 maja – 8 lipca 2019 r. – rejestracja kandydatów na studia (nowa matura i matura międzynarodowa IB).

10 lipca 2019 r. o godz. 9.00 rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne (jeżeli są przewidziane na danym kierunku).

11 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

11 – 15 lipca 2019 r. – potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

17 lipca 2019 r. – przesunięcia na liście rankingowej (II termin).

18 – 22 lipca 2019 r.potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie kompletu dokumentów we właściwym dziekanacie pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych (II termin). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

16 lipca – 18 września 2019 r. – II nabór (jeżeli w I naborze nie zostanie wypełniona planowana liczba miejsc, na studia będą kwalifikowane kolejne osoby w trybie wolnym).

Potwierdzenie podjęcia studiów w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.