KUL Logo

Studia drugiego stopnia w języku polskim – nabór konkursowy dla cudzoziemców!

05.05. – 15.07. 2021rejestracja elektroniczna kandydatów cudzoziemców

05.05. – 16.07 2021 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype)

20.07.2021 godz. 15.00elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

20 – 23.07.2021elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych

w ciągu 14 dni od elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów (termin płatności, wysokość opłaty i numer rachunku będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata) – wnoszenie opłat za kształcenie (cudzoziemcy podejmujący studia odpłatnie)

w terminie uzgodnionym indywidualnie jednak nie później niż do 30.08.2021dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

do 08.10.2021 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów