KUL Logo

Studia doktoranckie

Rejestracja kandydatów na studia i złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie Wydziału odbędzie się 20 czerwca – 4 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia doktoranckie nastąpi 8 września 2017  r.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni.

Jeśli są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy pisemne odbędą się one 6 września 2017 r.

Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane złożyć w terminie 11-22 września 2017 r. w dziekanacie Wydziału formularz potwierdzający podjęcie studiów.

Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.