KUL Logo

Nabór zimowy na kierunki inżynierskie II stopnia – nabór w trybie wolnym

11 stycznia 2021 – 15 lutego 2021 rejestracja kandydatów na studia II stopnia: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska

11 stycznia 2021 – 15 lutego 2021 rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców – sprawdzian poziomu znajomości języka polskiego (termin do uzgodnienia indywidualnie; rozmowa przeprowadzana on-line przez Skype).

Rejestracja kandydatów w naborze wolnym odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej http://rekrut.kul.pl. Kwalifikacja na podstawie posiadanego wykształcenia I stopnia (zgodnie z zasadami rekrutacji) oraz kolejności zgłoszeń.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz załączenie skanów dokumentów m.in.: właściwego dyplomu lub zaświadczenia z ukończonej szkoły wyższej zawierające informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.

Jeśli kandydat spełni wymagania, na koncie  pojawi się komunikat o zakwalifikowaniu  do przyjęcia (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły kierunku).

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut oraz załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów (REKRUTACJA -> Wybrane -> Szczegóły kierunku -> Formularz – potwierdzenie) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

do 22 lutego 2021 – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Sekretariatu Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały dyplomów w Sekretariacie Wydziału niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021.