KUL Logo

Nabór w trybie wolnym – na studia I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia

Nabór w trybie wolnym (dodatkowy) na rok akademicki 2021/2022

21.07. – 20.09.2021 lub do wyczerpania wolnych miejsc – rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut: https://rekrut.kul.lublin.pl

Należy wybrać kierunek z oferty, zatwierdzić go (w Wybrane->Szczegóły) oraz wgrać skany wymaganych dokumentów. Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz załączenie skanu świadectwa dojrzałości lub odpowiedniego dyplomu.

21.07. – 20.09.2021rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego lub języka angielskiego po zarejestrowaniu się i indywidualnym uzgodnieniu terminu

Indywidualnie  elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej i weryfikacji załączonych skanów dokumentów, poprzez zamieszczenie informacji o wynikach rekrutacji na koncie rekrutacyjnym kandydata  w systemie e-Rekrut w zakładce: Wybrane-Szczegóły oraz Komunikaty.

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji (w zakładce Wybrane-Szczegóły oraz Komunikaty)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu własnoręcznie podpisanego Formularza potwierdzającego podjęcie studiów ze zdjęciem na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.
Wpis na listę studentów jest dokonywany po sprawdzeniu poprawnie załączonego skanu formularza potwierdzającego podjęcie studiów i generuje się elektronicznie w postaci informacji w zakładce Komunikaty.

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w terminie uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

 

Dla obywateli Polski:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (w zakładce Komunikaty) – dostarczenie dokumentów i oświadczeń w formie papierowej  (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Lista wymaganych dokumentów jest podana w Komunikatach na koncie kandydata w systemie e-Rekrut.

01-08.10.2021 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

 

Dla cudzoziemców:

w ciągu 14 dni od elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów (termin płatności, wysokość opłaty i numer rachunku będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata) – wnoszenie opłat za kształcenie (cudzoziemcy podejmujący studia odpłatnie)

do 30.09.2021 – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię

do 08.10.2021 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw dojrzałości i dyplomów w Biurze Rekrutacji

 

Adres do wysyłki pocztowej to:
KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, z dopiskiem: dokumenty rekrutacyjne – nazwa kierunku, wydział

Adres do wysyłki na kierunki w Stalowej Woli: Sekretariat Filii KUL w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3A (pokój 002), 37-450 Stalowa Wola

Dokumenty można także złożyć w skrzynkach podawczych – umiejscowionych przy każdej portierni – w zaklejonej kopercie, z dopiskiem dokumenty rekrutacyjne – nazwa kierunku, wydział

Otrzymania dokumentów przez uczelnię nie odnotowuje się na koncie rekrutacyjnym – Dziekanat skontaktuje się indywidualnie z osobami, których dokumenty nie dotarły lub zawierają braki.